Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

domingo, 22 de enero de 2017

Los servicios de orientación de las Universidades en Galicia

Si deseas acceder a la universidad, has de saber que allí te podrán asesorar al detalle de todo aquello que necesites, como planes de estudio, cambios de matrícula, alojamiento, becas, residencias, convalidaciones, etc. Por eso muchas veces, los orientadores de secundaria acudimos a estos servicios para dar respuesta a muchas de las dudas que nos planteais. 

Las tres universidades de Galicia ofrecen un servicio de orientación, no solamente al alumnado que ya pertenece a la universidad sino también a los futuros estudiantes, que pueden acceder a sus webs e informarse directamente o contactar por mail, por teléfono  o concertar una cita para plantear sus dudas. 


UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
http://www.usc.es/es/perfis/futuros/index.html
Resultado de imagen de escudo usc
La USC través de su web, en "Futuros estudiantes" se accede a varios recursos de interés al estudiante como:
Asimismo disponen de una Oficina de Información Universitaria (OIU), para facilitar cualquier tipo de información tanto al alumnado como a los futuros estudiantes sobre su organización y funcionamiento. UNIVERSIDAD DE VIGO
http://estudantes.uvigo.es/estudantes_gl/siope/futuros-alumnos/index.html
Resultado de imagen de uvigo

La UVIGO también dispone de un amplio apartado en su web denominado "Futuro alumnado". Además la Sección de Información, Orientación, Promoción del Estudiante (SIOPE) es el servicio que desarrolla las funciones de orientación tanto al alumnado ya matriculado como al que desea acceder. 

En su web podréis encontrar tres apartados bien organizados con la siguiente información:

En "ACCESO Y ADMISIÓN" puedes encontrar información sobre:
En "QUE ESTUDIAR" podrás informarte de toda su oferta formativa como por ejemplo:
En "PARA ORIENTARSE" encontrarás un montón de recursos para ayudarte a elegir:
La UVIGO también ofrece servicios de apoyo a la diversidad:UNIVERSIDAD DE CORUÑA
https://www.udc.es/sape/futuros_estudantes/

Resultado de imagen de udc logo

La web de la UDC también cuenta con un amplio apartado dedicado a los futuros estudiantes que quieran orientarse. El SAPE (Servicio de Apoyo y Promoción del Estudiante) ofrece un servicio de información y asesoramiento:
Podrás encontrar información académica para ayudarte a tomar una decisión y para conocer los servicios que ofrece, por ejemplo:

Información académica: 
Alojamiento:
Si quieres conocer un poco más a fondo la UDC puedes acceder a "Estudiantes de la UDC" para obtener información sobre: 

jueves, 12 de enero de 2017

Convocatoria do proceso de acreditación de competencias profesionais en Galicia no 2017

  A Consellería de Educación publicou a orde do 28 de decembro de 2016, pola que se convoca o proceso de acredita­ción de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, de distintas familias profe­sionais.

SOLICITUDES: 
 • Prazo: do 12 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2017.
 • A solicitude de participación deberá presentarse en soporte papel na secretaría do centro (sede) onde se vaia desenvolver o procedemento e farase empregando a aplicación infor­mática subministrada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezo http://www.edu.xunta.es/acreditacion (activa a partir do 12 de xaneiro)
 • A solicitude, logo de ser cuberta e xerada pola aplicación, deberase imprimir para ser entregada no Centro Integrado de Formación Profesional (sede) onde se vaia desenvolver o procedemento.

CALENDARIO 2017:  (enlace para imprimir)

PARA MÁIS INFORMACIÓN ACCEDE AOS SEGUINTES ENLACES:

lunes, 9 de enero de 2017

Novidades na proba libre de bacharel para maiores de vinte anos

Resultado de imagen de pruebas bachillerato

A Consellería de Educación publicou nestes días a ORDE do 22 de decembro de 2016 pola que se modifica a Orde do 10 de febreiro de 2012 que regula a proba para a obtención do título de bacharel para persoas maiores de vinte anos en Galicia. ENLACE. 

As novidades afectan ás materias obxeto de exame e ás condicións para a superación parcial da proba ou exencións  da mesma. 

ESTRUTURA DA PROBA:

Primeiro exercicio: será común a todas as modalidades de bacharelato e constará de catro partes. 
 1. Lingua Galega e Literatura I e II. 
 2. Lingua Castelá e Literatura I e II. 
 3. Primeira Lingua Estranxeira I e II. 
 4. Resposta por escrito a unha serie de cuestións relativas aos contidos das materias de Filosofía e Historia de España.
Segundo exercicio: terá un carácter diferenciado en función da modalidade escollida. Estruturarase en tres partes.

Primeira parte: materias troncais xerais propias de cada modalidade.
 • Modalidade de Ciencias: Matemáticas I e II.
 • Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais: segundo o itinerario escollido, realizaranse as probas das materias de Latín I e II ou Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I e II. 
Segunda parte: probas das materias troncais de opción. 
 • Modalidade de Ciencias, escoller unha entre as seguintes opcións: Física e Química e Física, Física e Química e Química ou Debuxo Técnico I e II. 
 • Modalidade e itinerarios de Humanidades e Ciencias Sociais, seleccionar unha opción entre Economía e Economía da Empresa ou Historia do Mundo Contemporáneo e Xeografía. 
Terceira parte: probas de materias troncais de opción de modalidade. 
 • Modalidade de Ciencias, elixir unha opción entre Bioloxía e Xeoloxía e Bioloxía ou Bioloxía e Xeoloxía e Xeoloxía. 
 • Modalidade e itinerarios de Humanidades e Ciencias Sociais seleccionar unha opción entre as materias de Grego I e II, Literatura Universal e Historia da Arte ou Literatura Universal e Historia da Filosofía.

SUPERACIÓN PARCIAL DA PROBA:
Por ter superados determinados grupos de materias do bacharelato actual ou anterior poderase validar a parte da proba correspondente (ver condicións na orde do 22 de decembro).


Contra el bullying homofóbico, herramientas para el profesorado

Guia dirigida por la asociación Acción Diversa LGTBH de Sevilla, con actividades, orientaciones  y pautas de intervención para trabajar con el alumnado la homofobia. 

Descargar PDF


Hacer posible lo contrario, enseñar y aprender de otra manera

Comparto una guia elaborada por el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional de Granada en 2015, con orientaciones para el profesorado sobre como poner en marcha metodologías inclusivas en las aulas. 
Descargar en PDF

Convocadas as probas de acceso a ciclos de formación profesional de grao medio e superior en Galicia 2017

Publicouse a Orde do 22 de decembro de 2016 pola que se convocan as probas de acceso a ciclos de Formación Profesional de Grao Medio e Superior para o ano 2017.PRAZOS DE INSCRICIÓN:
 • CICLOS MEDIOS: Entre o 13 e o 23 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos.
 • CICLOS SUPERIORES: Entre o 6 e o 15 de febreiro de 2017, ambos os dous incluídos.
REQUISITOS DE INSCRICIÓN:
 • CICLOS MEDIOS: Non cumprir requisitos de acceso directo e ter alomenos 17 anos no 2017. 
 • CICLOS SUPERIORES: Non cumprir requisitos de acceso directo e ter alomenos 19 anos no 2017.
NON NECESITAN PROBA: As persoas que posúan un título de Técnico Medio (Ciclo de grao medio) ou BUP teñen acceso directo aos ciclos de grao superior, non necesitan proba de acceso. (Consultar web da Consellería).

CONSULTAR EXENCIÓNS E DOCUMENTACIÓN: Orde do 22 de decembro de 2017. 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN:
 • En soporte papel na secretaría de calquera instituto de educación se­cundaria onde se impartan ensinanzas de ciclos formativos de formación profesional ou centros integrados de formación profesional (agás no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro no caso da proba de acceso a ciclos de grao superior).  
 • Via web na seguinte aplicación:   https://www.edu.xunta.es/ciclosprobas/PaxinaInicio.do que estará activa durante o prazo de inscrición. Poderase cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.
DATAS E HORARIOS DA PROBA:

Lembrar que hai que acudir á proba co DNI e a copia do impreso de inscrición que se realizou.

1. As probas de acceso aos Ciclos de Grao Medio terán lugar o día 31 de maio de 2017 no horario que se indica a seguir:
 • Ás 9.00 horas: presentación. 
 • Das 10.00 ás 13.00 horas: parte matemática e parte sociolingüística. 
 • Das 16.00 ás 18.00 horas: parte científico-técnica

2. As probas de acceso aos Ciclos de Grao Superior terán lugar o día 20 de abril de 2017 no horario que se indica a seguir:

 • Ás 9.00 horas: presentación. 
 • Das 10.15 ás 13.30 horas: Parte común da proba (matemáticas, lingua galega e lingua castelá). 
 • Das 16.00 ás 18.30 horas: Parte específica da proba (materias específicas da opción vinculada ao ciclo formativo ao que se desexe acceder, segundo o anexo VII da resolución).

CALENDARIO DAS PROBAS 2017:OUTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE (PENDENTE DE PUBLICACIÓN) PARA ESTA CONVOCATORIA:

Ciclos Medios: 
 • Acceso á nota informativa
 • Acceso a preguntas frecuentes
 • Instrucións para a realización da proba.
 • Sedes (lugares) para celebración da proba 2017.
 • Consultar listaxes de inscritos, listaxes de exencións, notas.
Ciclos Superiores:
 • Acceso á nota informativa
 • Acceso a preguntas frecuentes 
 • Instrucións para a realización da proba.
 • Sedes (lugares) para celebración da proba 2017.
 • Consultar listaxes de inscritos, listaxes de exencións, notas.

IMPRESOS PARA  INSCRICIÓN NA PROBA:

Impresos proba acceso a Ciclos Medios:
Impresos proba acceso a Ciclos Superiores:

ENLACES PARA INFORMARSE:

lunes, 2 de enero de 2017

Acceso a la universidad para el alumnado de Bachillerato anterior a la LOMCEResultado de imagen de dibujar salida de un laberinto

NUEVO ACCESO A LA UNIVERSIDAD:
El 23 de diciembre de 2016 entró en vigor la nueva Orden ECD/1941/2016, por la que se la que se regula definitivamente la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, en el presente curso 2016/2017. ENLACE A LA ORDEN. 

EXCEPCIÓN PARA LOS QUE CURSARON BACHILLERATO ANTERIOR: 
Entre otras instrucciones el Ministerio introduce una Disposición transitoria única titulada: Acceso a la Universidad para el alumnado que inició los estudios de Bachillerato conforme al sistema educativo anterior, que dice así:

Resultado de imagen de acceso a la universidad

En el curso 2016-2017, y en función de lo dispuesto por las administraciones educativas, el alumnado que se incorpore a un curso de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con materias no superadas de Bachillerato del currículo anterior a su implantación y curse dichas materias según el currículo del sistema educativo anterior, no necesitará superar la evaluación de Bachillerato regulada en la presente orden para acceder a los estudios universitarios oficiales de grado. 
Se aplicará el mismo criterio al alumnado que obtuvo el título de Bachiller en el curso 2015-2016 y no accedió a la Universidad al finalizar dicho curso. En ambos casos, y cuando este alumnado no se presente a la prueba, la calificación para el acceso a estudios universitarios oficiales de grado será la calificación final obtenida en Bachillerato.

ALUMNADO QUE TITULE 2º DE BACH CON MATERIAS CURSADAS DEL CURRÍCULUM ANTERIOR:
Aquellos alumnos/as que están repitiendo 2º de bachillerato y que iniciaron sus estudios de bachiller con la ley anterior a la LOMCE contarán con esta ventaja excepcional. Si titulan este año, cursando materias pendientes según el currículum del bachillerato anterior, podrán acceder a los grados universitarios sin tener que realizar la prueba de acceso a la universidad. Para estos casos se tendrá en cuenta solamente la nota media de las calificaciones de bachillerato. 

ALUMNADO QUE TITULÓ EN EL 15/16 Y QUE NO SUPERÓ LA PAU: 
Lo mismo ocurrirá para los que hayan obtenido el título de bachillerato en el curso pasado (2015/2016) y no superaron la PAU. Para este curso podrán acceder a un grado universitario sin tener que superar ninguna prueba más, sólo con su nota media de bachillerato. 

MEDIDAS PROVISIONALES Y TRANSITORIAS: 
La razón de esta excepción es que, con la implantación del nuevo currículo de la Lomce este año en el segundo curso, los estudiantes del modelo anterior se verían obligados a hacer una prueba con asignaturas y temarios que no han estudiado.

Hay que tener en cuenta que estas excepciones sólo estarán vigentes para el acceso a la universidad en este curso 2016/2017. Puede que para el próximo curso ya no sea posible contar con esta "exención" de la prueba. 
A la espera de un Pacto de Estado social y político por la educación que regule definitivamente el tránsito a la educación superior, nos espera una época de cambios constantes y excepciones transitorias, que en esta ocasión suponen una justa ventaja para aquellos alumnos que se quedaron atrapados por un vacío normativo, como los que titulan a caballo de las dos leyes, LOE y LOMCE. 

ALUMNADO QUE CURSA BACHILLERATO LOMCE:
Esta prueba será obligatoria para acceder a la universidad para el alumnado que titule y que haya completado los dos cursos según el nuevo currículum de la LOMCE. 

700 Dinámicas grupalesviernes, 23 de diciembre de 2016

Premios Orientapas 2016 y premio para el blog

Muchas gracias al jurado Orientapas por valorar de nuevo este blog y por el apoyo dispensado año tras año. 

En la edición 2016 este blog ha obtenido la Mención C2 en la categoría de Espacios con recursos relacionados con la orientación educativa, concretamente de secundaria, bachillerato y FP, entre una larga lista de candidatos. 


Felicito a toda la comunidad de orientadores/as blogueros/as y participantes en los premios por el enorme esfuerzo dedicado a la educación.  

Aquí os dejo el enlace a los premios Orientapas 2016 a las "Buenas prácticas en orientación educativa con TIC y en red"  organizados por Alberto Del Mazo.
Guias clínicas para la atención de los trastornos

Comparto una colección de guias para la valoración y atención clínica de trastornos. Su uso es para profesionales especializados en la psicología clínica, pero pueden ser útiles en orientación educativa para hacer una primera valoración previa a una derivación a los servicios de salud mental. 


Guias en PDF


Guía clínica para los trastornos afectivos
                                                              
Guía clínica para los trastornos de ansiedad


Guía clínica de trastornos de eliminación

Guía clínica el manejo de la depresión.Guía clínica manejo de la ansiedad.

Guía clínica tratamiento


Guía clínica (Violencia).

Guía clínica trastornos psicogeriátricos


Guía clínica conducta alimentaria

Guía clínica negativista desafiante.


Guía clínica trastorno disocial.

Guía clínica déficit de atención e hiperactividad.


Guía clínica déficit de atención e hiperactividad.
Dinámicas para trabajar el conflicto en el aula

En este documento podrás encontrar cuatro dinámicas de grupo para trabajar el conflicto en la clase con alumnado de secundaria.  


SESIÓN 1.El conflicto: acercando posturas
SESIÓN 2.El conflicto: cambiando posiciones
SESIÓN 3.El conflicto: construyendo un marco común
SESIÓN 4.El conflicto: logrando acuerdos

Descarga en PDFClaves para proteger del abuso sexual

"La confianza se educa" es el título de la charla para padres, impartida por Vicki Bernadet, víctima de abusos sexuales en su infancia que decidió dedicar su vida a luchar contra esta barbaridad, creando una fundación, en Cataluña, que lleva su nombre. 

El vídeo de la charla dura 15 minutos y da muy buenas claves para educar a nuestros hijos en su propia autoseguridad, que es la mejor prevención.

En la charla podremos escuchar frases tan importantes como "Debemos abandonar la negación porque estamos dando por supuesta una seguridad que no existe", "Educar en la confianza hará que nuestros niños y niñas sean lo bastante fuertes, seguros e independientes como para salvarse a sí mismos, van a saber pedir ayuda y a quien". 

El vídeo, compartido en las redes sociales, está comentado en la web entremadres.es .

Guia "Hablemos de duelo"

La Fundación Mario Losantos Del Campo (FMLC) presenta un nuevo manual práctico que ayuda a los padres, profesores y adultos en general a solucionar sus dudas sobre el duelo infantil. Explica cómo se puede abordar el duelo en cada etapa del desarrollo, incluye un capítulo dedicado a la discapacidad intelectual y recursos útiles para acompañar el duelo. 

Descarga en PDF

sábado, 17 de diciembre de 2016

Recursos para el trastorno negativista desafiante (TND)

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Clasificación del DSM-V: 
Un patrón de enfado/ irritabilidad, discusiones/actitud desafiante o vengativa que dura por lo menos seis meses, que se manifiesta por lo menos con cuatro síntomas de cualquiera de las categorías siguientes y que se exhibe durante la interacción por lo menos con un individuo que no sea un hermano.

Enfado/irritabilidad como:
 • A menudo pierde la calma.
 • A menudo está susceptible o se molesta con facilidad.
 • A menudo está enfadado y resentido.
Discusiones/actitud desafiante:
 • Discute a menudo con la autoridad o con los adultos, en el caso de los niños y los adolescentes.
 • A menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de figuras de autoridad o normas.
 • A menudo molesta a los demás deliberadamente.
 • A menudo culpa a los demás por sus errores o su mal comportamiento. Vengativo.
 • Ha sido rencoroso o vengativo por lo menos dos veces en los últimos seis meses.
Gravedad:
 • Leve: Los síntomas se limitan a un entorno (p. ej., en casa, en la escuela, en el trabajo, con los compañeros).
 • Moderado: Algunos síntomas aparecen en dos entornos por lo menos.
 • Grave: Algunos síntomas aparecen en tres o más entornos.Pautas para intervenir en el centro y en el aula:

Cómo actuar ante una conducta desafiante
CREENA de Navarra


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...