Translate

jueves, 29 de enero de 2015

ADMISIÓN E MATRICULACIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS PÚBLICOS EN GALICIA PARA O CURSO 2015 - 2016

Publicouse o procedemento de admisión e matriculación do alumnado  de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO e Bacharelato para o vindeiro curso 2015- 2016.CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN:
 • Reserva de praza no centro de orixe ou centro de adscrición:  1 e 15 de febreiro.
 • Sorteo público a efectos de desempate: Última semán de febreiro.
 • Publicación de postos escolares vacantes: 1 de marzo.
 • Presentación da solicitude de admisión: do 1 ao 20 de marzo.
 • Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo: Do 22 de marzo ao 7 de abril. 
 • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: Antes do 25 de abril.
 • Reclamacións: 5 días hábiles a contar a partir do día seguinte da publicación das listaxes provisionais. 
 • Publicación de listaxes definitivas: Antes do 15 de maio.
CALENDARIO DE MATRICULACIÓN:
 • Educación Infantil e Educación Primaria: Do 20 ao 30 de xuño.
 • Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato: Do 25 de xuño ao 10 de xullo.
 • Prazo extraordinario para ESO e Bacharelato: Do 1 ao 10 de setembro. 
NORMATIVA:
SORTEO PÚBLICO DAS LETRAS DE PRIORIDADE:
 • Anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates
 • Resolución do sorteo das letras de prioridade para o desempate no procedemento de admisión.
DOCUMENTACIÓN (ANEXOS COS FORMULARIOS):
 • ANEXO III-1 Formulario de matrícula en educación infantil e primaria
 • ANEXO III-2 Formulario de matrícula en educación secundaria obrigatoria
 • ANEXO III-3 Formulario de matrícula en bacharelato

sábado, 24 de enero de 2015

CONVOCADO EL INGRESO 2015 EN LA ESCALA DE TROPA Y MARINERÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS

El BOE del 23 de enero acaba de publicar la Resolución por la que se aprueba el proceso de selección para el ingreso en la escala de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas.

PLAZOS:
Se establecen dos plazos de cita previa:
1º Del 24 de enero al 12 de febrero.
2º Del 2 al 22 de junio

REQUISITOS ACADÉMICOS:
Entre otros requisitos se necesita estar en posesión como mínimo, del Título de Graduado en Secundaria o equivalente.


viernes, 23 de enero de 2015

TODOS LOS ENLACES PARA BUSCAR EMPLEO

Comparto una interminable recopilación de enlaces para la inserción laboral elaborada por Sergio Ibáñez en la web 5campus.com
En total son más de 7000 enlaces con webs, guias, portales, consultoras..., para aprender a encontrar empleo o montar una empresa propia. 

BUSCAR TRABAJO EN INTERNET:

miércoles, 21 de enero de 2015

PROBAS LIBRES DE OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL PARA MAIORES DE 20 ANOS EN GALICIA NO 2015

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria convoca a Proba para a obtención do Título de Bacharel para maiores de vinte anos no ano 2015, nas modalidades de Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades e Ciencias Sociais.REQUISITOS DOS ASPIRANTES:
a) Ser maior de 20 anos ou facer esa idade no ano 2015.
b) Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para os efectos académicos.
c) Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes (presencial, semipresencial ou telemática) nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2014/15.


PRAZO E LUGAR DE INSCRICIÓN:
O prazo para realizar a inscrición nestas probas será entre o 16 e o 27 de febreiro de 2015, nos centros que a continuación se detallan.

DATA DAS PROBAS:
As probas terán lugar o día 24 de abril de 2015 nos seguintes centros:
a) Centro EPA Eduardo Pondal, rúa Pepín Rivero 3, 15003 A Coruña.
b) IES San Clemente, rúa San Clemente s/n, 15705 Santiago de Compostela.
c) Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa s/n, 27003 Lugo.
d) Centro EPA de Ourense, rúa Álvarez de Sotomayor 4, 32002 Ourense.
e) Centro EPA Río Lérez, avenida de Buenos Aires 26, 36002 Pontevedra.
f) Centro EPA Berbés, rúa Marqués de Valterra 8-1º, 36202 Vigo


MÁIS INFORMACIÓN:

PROBAS LIBRES DE OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN ESO PARA MAIORES DE 18 ANOS EN GALICIA NO 2015

A Consellería de Educación convocou as Probas de obtención do Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria para maiores de 18 anos no 2015, nas convocatorias de maio e setembro.DATAS PARA A MATRÍCULA:

- Convocatoria de maio:  Do 16 de marzo  ao 27 marzo de 2015, ambos os dous incluídos.
- Convocatoria de setembro: Do 1 ao 10 de xullo de 2015, ambos os dous incluídos.

DATAS DOS EXAMES:

- Convocatoria de maio: 28 de maio.
- Convocatoria de setembro: 9 de setembro.
En sesión de mañá e tarde (ver horarios da proba na Resolución da convocatoria)
 
REQUISITOS PARA PRESENTARSE Á PROBA:

Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.
2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria ou de calquera outro declarado equivalente para efectos académicos.
3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, punto 5º da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008).
4. Non estaren non teren estado matriculadas de forma oficial nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria no curso 14/15, na educación secundaria para persoas adultas ou no segundo curso dun programa de cualificación profesional inicial.
5. O alumnado matriculado durante o curso 2014/15 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións:
5.1. Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
5.2. Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.


As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación. 


LUGARES PARA A MATRÍCULA: 

a) A Coruña:
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «A» e a letra «L»: Centro EPA Eduardo Pondal, rúa Pepín Rivero, 3. 2º andar, 15011 A Coruña.
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «M» e a letra «Z»: IES Rafael Dieste, prol. Manuel Murguía/esq. Rda. de Outeiro.


b) Ferrol:
– Centro EPA Santa María de Caranza, rúa Luis de Requeséns, s/n.


c) Santiago de Compostela:
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «A» e a letra «L»: IES San Clemente, rúa San Clemente, s/n.
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «M» e a letra «Z»: IES Rosalía de Castro, 
rúa San Clemente, 3.


d) Carballo:
– IES Isidro Parga Pondal, rúa Muíño da Pintura, 15100 Carballo.


e) Lugo:
– Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n.

f) Ourense:
– Centro EPA de Ourense, rúa Álvarez de Sotomayor, 4.

g) Pontevedra:
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «A» e a letra «L»: Centro EPA Río Lérez,
avenida de Buenos Aires, s/n.
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra G e a letra O: IES Frei Martín Sarmiento,
avenida de Vigo, 23, 36003 Pontevedra.
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra P e a letra Z: IES Sánchez Cantón, avenida
Raíña Victoria, 36001 Pontevedra.

h) Vigo:
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «A» e a letra «F»: Centro EPA Berbés, rúa
Marqués de Valterra, 8-1º.
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «G» e a letra «O»: IES Politécnico, rúa de
Torrecedeira, 88.
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «P» e a letra «Z»: IES Santa Irene, praza
de América, 7.

i) O Porriño:
– IES Ribeira do Louro, rúa Ribeira, s/n (Torneiros).

j) Tui:
– IES Indalecio Pérez Tizón, avenida da Concordia, s/n.

k) Vilagarcía de Arousa:
– IES Armando Cotarelo Valledor, rúa Armando Cotarelo Valledor, 4-6, 36611 Vilagarcía
de Arousa.

l) Ponteareas:
– IES Val do Tea, rúa Feliciano Barrera, 15, 36860 Ponteareas.

DOCUMENTACIÓN PARA A MATRÍCULA: 
a) Fotocopia do DNI ou pasaporte, ou doutro documento equivalente cando non se autorice a súa consulta telemática.
b) Copia cotexada, se procede, do certificado dos ámbitos da proba superados en anteriores convocatorias ou a certificación académica de ámbitos ou materias superados, de acordo coas especificacións establecidas nos números 2, 3 e 4 da epígrafe décimo primeira desta resolución.
c) Acreditación de proceder doutra comunidade autónoma ou dun país estranxeiro no caso de que se solicite a exención de lingua galega.
d) Certificación do ditame de discapacidade no caso de que se solicite o recoñecemento de necesidades especiais, cando esta fose recoñecida por outra Administración distinta da Xunta de Galicia ou non se autorice a súa consulta.

ENLACE CON MATERIAIS PARA PREPARAR A PROBA:

ENLACE COAS PROBAS DE CONVOCATORIAS ANTERIORES:

CONVÉN CONSULTAR ESTES ENLACES PARA INFORMARSE ADECUADAMENTE DAS PROBAS:

martes, 20 de enero de 2015

QUERO ESTUDAR UN CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, QUE TEÑO QUE SABER?

Se desexas estudar un ciclo de Formación Profesional Específica en Galicia accede a toda a información:

1. ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO:
Teñen acceso a un CM os que posúan o título de ESO ou equivalente, un PCPI ou a superación da proba de acceso. No caso de o título de ESO ou equivalente deberase solicitar a admisión acreditando obrigatoriamente esta condición.  Terase en conta a nota media acadada nos estudos que se acreditan.

2. ACCESO A CICLOS DE GRAO SUPERIOR:
Teñen acceso a un CS os que  posúan o título de Bacharelato, equivalente ou superada proba de acceso. No caso de houber máis solicitudes que prazas, terase en conta que o alumno cursara unha modalidade de bacharelato preferente.  

Para a admisión deberá realizarse unha solicitude nalgún dos seguintes períodos:

 • Xuño: Prazo ordinario, para quen cumpre os requisitos de acceso en xuño.
 • Setembro: Prazo extraordinario, para quen cumpre os requisitos de acceso tras superar as probas de recuperación en setembro.

Para informarse detalladamente sobre a Formación Profesional en Galicia pódese acceder ás seguintes ligazóns:

No caso de querer acceder a un ciclo de Formación Profesional noutra comunidade autónoma, accede á seguinte ligazón: PREINSCRIPCIÓN EN TODAS AS COMUNIDADES.

OFERTA FORMATIVA DE CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN GALICIA

A Consellería de Educación publica cada curso a oferta actualizada de ciclos de Formación Profesional Específica. Consulta aquí a última oferta publicada, para o curso 2014/2015.

Réxime ordinario na modalidade presencial:
Réxime das persoas adultas na modalidade presencial (oferta modular):
Réxime da persoas adultas na modalidade a distancia (oferta modular):

GUIA PARA INFORMARSE SOBRE A FORMACIÓN PROFESIONAL

Se desexas coñecer a Formación Profesional Específica podes seguir esta secuencia de preguntas e os seus enlaces:

Ciclos de Grao Medio:


Ciclos de Grao Superior:


lunes, 19 de enero de 2015

domingo, 18 de enero de 2015

PONDERACIONES DE LA FASE ESPECÍFICA DE SELECTIVIDAD 2015

Si vas a presentarte a la PAU debes saber que la puntuación que cada universidad le concede a las materias de la fase específica es diferente según la comunidad autónoma. Es decir, que para una misma carrera universitaria, se podrán valorar de manera diferente las materias de la fase específica según la solicites en una comunidad u otra. 

Veamos un ejemplo:
Para el grado de Fisioterapia en Galicia, se ponderará con un 0´2 las materias de Anatomía Aplicada, Biología y Química, mientras que en la Universidad de Navarra valorarán con 0´2 Biología, Química y también Física. 
Otro ejemplo: Si te planteas estudiar Derecho debes saber que en Galicia ponderan 0´2 Economía de la Empresa, Latín II e Historia del Mundo Contemporáneo. Pero en la Universidad de Salamanca todas las materias de la fase específica ponderan 0´1. 

Esto significa que tendrás diferentes notas de admisión para un mismo grado según la universidad donde hagas la preinscripción. Todo dependerá de cómo valoren las materias que has escogido para la fase específica. 
A continuación puedes consultar las tablas de ponderación de todas las universidades de España. 
Esta información la ha recopilado la web yaq.es, y todavía no están todas las ponderaciones. Se irán actualizando según las publiquen las universidades. 


ANDALUCÍA: 
Todas las universidades: Para el ingreso al curso 2013-2014 y sucesivos.

ARAGÓN: 

ASTURIAS: 

CANTABRIA: 

CASTILLA – LA MANCHA: 

CASTILLA Y LEÓN: 

CATALUÑA: 

COMUNIDAD VALENCIANA: 

EXTREMADURA: 
Universidad de Extremadura: De momento son los mismos parámetros que para el acceso al curso 2014-2015. 

GALICIA: 
Todas las universidades: En la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), se mantienen los mismos parámetros que para el acceso al curso 2014-2015.

ISLAS BALEARES: 
Son los mismos parámetros que los de acceso al curso 2014-2015.

ISLAS CANARIAS: 
- U. de Las Palmas de Gran Canaria

LA RIOJA: 

MADRID:
Todas las universidades

MURCIA: 
- U. de Murcia: esta Universidad acordó que el parámetro de ponderación sea 0,2 para todas las materias de la fase específica adscritas a la rama de conocimiento a la que pertenezca el correspondiente título. Ver adscripción de las diferentes asignaturas a las ramas de conocimiento.
- U. Politécnica de Cartagena

NAVARRA: 
U. Pública de Navarra: Estos parámetros son válidos para la admisión en estudios de grado a partir del curso 2014/2015 en la Universidad Pública de Navarra.

PAÍS VASCO:
Universidad del País Vasco: Acceso Curso 2011/2012 y sucesivos.