Translate

jueves, 28 de agosto de 2014

PRESENTACIÓN SOBRE O ACCESO E ADMISIÓN NA FP BÁSICA EN GALICIA


ENLACES:
 1. Oferta de ciclos formativos de formación profesional básica clasificada por provincia e concello
 2. Oferta de ciclos formativos de formación profesional básica clasificada por familia
 3. Oferta de programas formativos de formación profesional básica para alumnos con Necesidades Educativas Especiais. 

OFERTA E ADMISIÓN EN 2º CURSO DE PCPI PARA O CURSO 2014/2015

A Consellería de Educación publicou as instrucións polas que se determinan os prazos de admisión no 2º curso de PCPI para o curso 2014/2015.
Como sabemos, neste curso desaparece a oferta de 1º curso dos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) e implántanse o 1º curso dos ciclos de Formación Profesional Básica. O alumnado que deba repetir 1º curso de PCPI poderá incorporarse ao 1º curso de FP Básica. Mantense neste curso 2º de PCPI.PRAZO DE SOLICITUDE: Do 1 ao 10 de setembro de 2014 ás 13´00h. Deberase cubrir o impreso específico que se facilitará nos centros ofertantes. 
LISTAXE DE ADMITIDOS: 12 de setembro de 2014.
PRAZO DE MATRICULACIÓN: Do 12 ao 19 de setembro de 2014.

ENLACES:


martes, 26 de agosto de 2014

EL ALUMNO CON SÍNDROME DE ASPERGER EN LA ESO

Breve guia de orientación educativa con estrategias de intervención en la ESO para el alumnado con Síndrome de Asperger. Elaborado por la Asociación Asperger Alicante. 


Pincha en la imagen para descargar el archivo en PDF

REQUISITOS ACADÉMICOS DE LAS BECAS GENERALES DEL MEC 2014 PARA ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS

La siguiente tabla recoge un resumen de los requisitos académicos que se deben cumplir para obtener una o más de las cuantías de las becas generales del MEC para estudios no universitarios. 
Esta información está copiada de la web oficial del MEC, es orientativa y no recoge todos los casos particulares que se pueden producir. Se recomienda consultar la convocatoria para obtener la información más detallada.

Curso
Enseñanzas
Requisitos para obtener beca en cualquiera de sus componentes*
Primero
Bachillerato
 • Haber obtenido al menos 5,50 puntos de nota media en 4º de ESO
 • No repetir en el curso actual
Ciclo formativo de grado medio (de F.P. o de enseñanzas deportivas o de artes plásticas y diseño)
 • Quedar matriculado
 • No repetir en el curso actual
Ciclo formativo de grado superior (de F.P. o de enseñanzas deportivas o de artes plásticas y diseño)
 • Haber obtenido al menos 5,50 puntos de nota media en 2º de Bachillerato, prueba de acceso o curso de acceso
 • No repetir en el curso actual
Enseñanzas profesionales de música y danza
 • Quedar matriculado
 • No repetir en el curso actual
Enseñanzas en escuelas oficiales de idiomas
 • Quedar matriculado
 • No repetir en el curso actual
Enseñanzas artísticas superiores y otros estudios superiores no universitarios
 • Quedar matriculado por lo menos del mínimo de créditos que establece la convocatoria (o del curso completo para estudios organizados por asignaturas).
 • Haber obtenido como nota media en la prueba o curso de acceso el mínimo que establece la convocatoria.
Segundo curso (y sucesivos, en su caso)
Bachillerato
 • No repetir en el curso actual
 • Haber superado en el curso anterior todas las asignaturas o materias, salvo una. Excepto para quienes repitieron en curso anterior, que deben haber aprobado totalmente el curso anterior
Ciclo formativo de grado medio (de F.P. o de enseñanzas deportivas o de artes plásticas y diseño)
 • No repetir en curso actual
 • Haber superado en el curso anterior al menos el 85% de las horas totales del curso. Excepto para quienes repitieron en curso anterior, que deben haber aprobado totalmente el curso anterior
Ciclo formativo de grado superior (de F.P. o de enseñanzas deportivas o de artes plásticas y diseño)
 • No repetir en curso actual
 • Haber superado en el curso anterior al menos el 85% de las horas totales del curso. Excepto para quienes repitieron en curso anterior, que deben haber aprobado totalmente el curso anterior
Enseñanzas profesionales de música y danza
 • No repetir en curso actual
 • Haber superado en el curso anterior todas las asignaturas o materias, salvo una. Excepto para quienes repitieron en curso anterior, que deben haber aprobado totalmente el curso anterior
Enseñanzas en escuelas oficiales de idiomas
 • No repetir en curso actual
Enseñanzas artísticas superiores y otros estudios superiores no universitarios
 • Quedar matriculado por lo menos del mínimo de créditos que establece la convocatoria (o del curso completo para estudios organizados por asignaturas).
 • Haber superado en el curso anterior el mínimo de créditos que establece la convocatoria

PREMIOS ESO AO ESFORZO E Á SUPERACIÓN PERSONAL CURSO 2014


 
A Consellería de Educación convocou hoxe a Orde do 18 de agosto de 2014 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2013/14.

DOTACIÓN: Un máximo de 20 premios de 750 euros cada un.

REQUISITOS: 
1. Cursar durante o curso 2013/14 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.
2. Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.
3. Os alumnos e alumnas que sexan candidatos/as ao premio deberán merecer un especial recoñecemento pola dedicación e esforzo demostrado ao longo da etapa en superar as súas dificultades, ben de tipo persoal, educativas e/ou do contorno familiar e sociocultural, polo que se significan singularmente, e se fan merecedores de optar a esta modalidade de premios.
4. O perfil obxecto destes premios correspóndese co alumnado:
a) Que procede de contornos socioculturais desfavorecidos ou de contornos familiares disfuncionais que supoñan desvantaxe manifesta cara conseguir rematar os seus estudos. 
b) En proceso de superación de enfermidades crónicas ou con discapacidades que condicionan o seu rendemento escolar, a súa relación persoal e a súa inserción social.

PRAZO: Ata o 27 de setembro de 2014 aproximadamente.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 • As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es 
 • Alternativamente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. 
 • O/A solicitante pode escoller entre presentar a solicitude presencialmente ou entregala na secretaría do centro público de educación no que se atope o seu expediente académico para que o centro a tramite.


sábado, 23 de agosto de 2014

CONVOCADAS BECAS DE LA XUNTA PARA ESTUDIAR EN EL CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE GALICIA (CSHG)

La Xunta de Galicia publicó en el DOG del 20 de agosto 2014 becas para alumnos que cursen las titulaciones que imparte el Centro Superior de Hostelería de Galicia (situado en Santiago de Compostela). Titulaciones que imparte:

Han convocado 3 tipos de becas:
- De matrícula
- De excelencia
- De alto rendimiento

Los requisitos generales para solicitarlas son:
- Tener hecha la reserva del plaza para alguna de las titulaciones para el curso 14/15.
- No estar en posesión de una titulación univesitaria del mismo nivel o superior.
- Matricularse por primera vez en el curso para el que se solicita la beca.
- No tener otro tipo de beca o exención del CSHG.

Se establecen también requisitos de tipo académico y de renta, para lo cual se debe solicitar la convocatoria. 

PLAZO y PROCEDIMIENTO de solicitud: Un mes a partir de la publicación (aprox. 20 de septiembre). Se puede presentar via electrónica  a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en soporte papel en cualquier registro, utilizando el formulario que se ofrece en la sede electrónica. 

Para consultar toda la información sobre la convocatoria pincha en los siguientes enlaces:

miércoles, 20 de agosto de 2014

COVOCADOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO 2014

A Consellería de Educación publicou a Orde do 12 de Agosto de 2014 pola que se convocan os premios extraordinarios de Educación Secundaria Obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2013- 2014.

DOTACIÓN: Concederanse un máximo de 20 premios de 750 euros cada un. 

Os REQUISITOS para optar a estes premios son:
 • Ter cursado 4º de ESO no curso 13-14.
 • Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de ESO.
 • Obter unha media igual ou superior a 9´00 puntos (media de todas as materias dos catro cursos de ESO, excepto Relixión e as áreas validadas ou exentas).
O PRAZO de presentación de solicitudes remata o 20 de setembro do 2014.

A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES poderá realizarse vía electrónica ou por escrito mediante o formulario dispoñible na aplicación electrónica. O/a solicitante pode escoller entre presentar a solicitude presencialmente ou entregala na secretaría do centro educativo en que se atope o seu expediente académico para que o centro a tramite.

PROBAS:

Os aspirantes aos premios extraordinarios ao rendemento académico deberán realizar unha proba estruturada en dúas partes que valorarán os obxectivos e as competencias básicas acadadas polo alumnado, e constará de diversas cuestións coas cales deberá mostrar o grao de consecución das competencias social e cidadá, en comunicación lingüística e matemática. Cada parte da proba desenvolverase nun tempo máximo de dúas horas.

a) A primeira parte constará de diversas cuestións referidas ás seguintes materias de cuarto curso: Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura e primeira lingua estranxeira, agás no caso de alumnado con exención en lingua galega e literatura, que quedará exento da realización da correspondente parte da proba, sempre e cando a dita exención se acredite documentalmente.
 

b) Na segunda parte o alumnado dará resposta a diversas cuestións de tres materias do currículo de cuarto curso: Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Matemáticas e unha a escoller de entre Bioloxía e Xeoloxía, Educación Plástica e Visual, Física e Química, Latín, Música e Tecnoloxía.


jueves, 7 de agosto de 2014

CONVOCADAS BECAS GENERALES PARA ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS Y SUPERIORES NO UNIVERSITARIOS EN EL 2014/2015
Pueden solicitar estas becas los estudiantes que estén matriculados en el curso 2014-2015 en alguno de los siguientes niveles:
 • Primer y segundo cursos de Bachillerato.
 • Formación Profesional de grado medio y de grado superior.
 • Enseñanzas artísticas profesionales.
 • Enseñanzas deportivas.
 • Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales, incluida la modalidad de distancia.
 • Enseñanzas artísticas superiores.
 • Estudios religiosos superiores.
 • Estudios militares superiores.
 • Cursos de preparación para pruebas de acceso a la Formación Profesional impartidos en centros públicos y privados concertados.
 • Programas de cualificación profesional inicial y Formación Profesional Básica. 
Plazo de presentación de la solicitud: Del 8 de agosto al 30 de septiembre del 2014. 

La solicitud se presenta mediante formulario on-line a través de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. No hay que aportar documentación pues las unidades encargadas de la tramitación consultarán y obtendrán de la administración correspondiente todos los datos necesarios para verificar que se reúnen los requisitos generales, académicos y económicos.

Sólo en determinados supuestos muy específicos se deberá aportar la documentación concreta que se le especificará en el formulario.
CONVOCADAS BECAS GENERALES PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 2014/2015Las becas generales para estudios universitarios se dirigen a estudiantes que en el curso 2014-2015 estén matriculados en alguno de los siguientes niveles:
 • Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado y de Máster.
 • Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.
 • Curso de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25 años impartido por universidades públicas.
 • Complementos de formación para acceso u obtención del título de Máster y créditos complementarios para la obtención del título de Grado o para proseguir estudios oficiales de licenciatura.
No se incluyen en esta convocatoria las becas para la realización de estudios correspondientes al tercer ciclo o doctorado, estudios de especialización ni títulos propios de las universidades.

PLAZO Y FORMA PARA LA SOLICITUD: Del 8 de agosto al 15 de octubre de 2014.

 • La solicitud se presenta mediante formulario on-line a través de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 • No hay que aportar documentación pues las unidades encargadas de la tramitación consultarán y obtendrán de la administración correspondiente todos los datos necesarios para verificar que se reúnen los requisitos generales, académicos y económicos. 
 • Sólo en determinados supuestos muy específicos se deberá aportar la documentación concreta que se le especificará en el formulario.

IMPLANTACIÓN DA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN GALICIA

A Consellería de Educación está a publicar a oferta e a lexislación referente á Formación Profesional Básica en Galicia para a súa implantación o curso 2014/ 2015:


 • Oferta de programas de FP Básica para o curso 2014/ 2015: 

 1. Oferta de ciclos formativos de formación profesional básica clasificada por provincia e concello
 2. Oferta de ciclos formativos de formación profesional básica clasificada por familia
 3. Oferta de programas formativos de formación profesional básica para alumnado con necesidades educativas especiais.

martes, 22 de julio de 2014

COMPRENDER EL BULLYING CON EL VÍDEO "EL SANDWICH DE MARIANA"

En este corto dirigido por Cárlos Cuarón, Mariana, una niña de 10 años víctima de bullying en la escuela, descubre la espiral de violencia a la que se ve sometida su agresora. 
Se trata de un vídeo muy didáctico que podemos trabajar en el contexto escolar y ayudar a reflexionar a los alumnos sobre cómo la violencia procede de la violencia, y cómo los niños que acosan son un eslabón más de una cadena de violencia directa y estructural. 

lunes, 14 de julio de 2014

AYUDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO PARA EL CURSO 2014- 2015

El Ministerio de Educación publicó la convocatoria de becas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso 2014-2015.Tipo de ayudas que se convocan:
 • Ayudas directas para el alumnado incluyendo al afectado por TDAH (trastorno por déficit de atención por hiperactividad) que requiera por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. 
 • Subsidios por necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastorno grave de conducta para familias numerosas.
 • Ayudas para programas específicos complementarios a la educación reglada para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociado a altas capacidades intelectuales.

Requisitos para solicitar esta beca:

1. Acreditar la necesidad específica de apoyo educativo mediante: 
 • Certificado de un equipo de valoración y orientación de un centro base del Instituto de Mayores y de Servicios Sociales u órgano correspondiente de la comunidad autónoma.
 • Certificado de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del departamento de orientación dependientes de la administración educativa correspondiente.
 • Certificado de discapacidad.
2. Tener cumplidos dos años de edad a 31 de diciembre de 2013. Excepcionalmente, podrán concederse ayudas a alumnos menores de dos años siempre que los equipos correspondientes certifiquen la necesidad de escolarización más temprana por razón de las características de la discapacidad.

3. Estar escolarizado en centro específico, en unidad de educación especial de centro ordinario o en centro ordinario que escolarice alumnos que presentan necesidades educativas especiales, que hayan sido creados o autorizados definitivamente como tales por la administración educativa competente, en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes.

4. Estar cursando alguno de los siguientes niveles educativos:
a) Educación Infantil.
b) Educación Primaria.
c) Educación Secundaria Obligatoria.
d) Bachillerato.
e) Ciclos formativos de grado medio y superior.
f) Enseñanzas artísticas profesionales.
g) Programas destinados a la obtención de una cualificación profesional inicial
h) Formación Profesional Básica.
i) Programas de formación para la transición a la vida adulta.

5. Además para obtener el subsidio se requerirá ser miembro de familia numerosa 
de cualquier categoría, de acuerdo con la normativa vigente.

Requisitos para el alumnado con altas capacidades:

1. Presentar necesidad específica de apoyo educativo asociada a alta capacidad intelectual siempre que dicha necesidad haya sido acreditada mediante certificado de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del departamento de orientación dependiente de la administración educativa correspondiente.

2. Tener cumplidos seis años de edad a 31 de diciembre de 2014.

3. Estar cursando alguno de los siguientes niveles educativos:
a) Educación Primaria.
b) Educación Secundaria Obligatoria.
c) Bachillerato.
d) Ciclos formativos de grado medio y superior.
e) Enseñanzas artísticas profesionales

El PLAZO va hasta el 30 de septiembre del 2014.


ENLACES: 
lunes, 7 de julio de 2014

ENSINANZAS DEPORTIVAS


Son ensinanzas especiais porque teñen condicións especiais de acceso, son regradas e oficiais, destinadas á obtención do título de técnico e técnico superior deportivo.

Teñen como finalidade a formación de adestradores, monitores e técnicos deportivos nunha modalidade ou especialidade deportiva.

Estrutúranse en dous graos:

1. Grao Medio: Co que se obtén o título de técnico deportivo nunha especialidade deportiva. Este grao comprende dous niveis:
 • 1º nivel:  Cunha duración de máximo 1100 horas. Ensínase a iniciación técnica e táctica para programar, adestrar nunha fase inicial ou acompañar aos xogadores ás competicións, participar na organización de competicións e actividades e colaborar como auxiliar dun adestrador de nivel Superior.
 • 2º nivel:  Cunha duración de máximo 1100 horas. Ensínase o perfeccionamento técnico e táctico para programar, dirixir adestramentos, dirixir a deportistas e equipos, participar no desenvolvemento de competicións e colaborar como auxiliar dun técnico Superior. O título de técnico dará acceso a calquera das modalidades de bacharelato.
2. Grao Superior: Co que se obtén o título de técnico Superior nunha especialidade deportiva. Ten unha duración máxima de 1100 horas. Capacita para dirixir e coordinar a técnicos deportivos, planificar e dirixir o adestramento dos deportistas e equipos de alta competición, xestionar escolas deportivas. O título de Técnico Superior  dará  acceso directo aos estudos universitarios.

Que títulos se obteñen?: Existen títulos tanto de técnico como de técnico Superior nas seguintes especialidades: Fútbol, Fútbol sala, Deportes de inverno (esquí alpino, esquí de fondo e snowboard), Deportes de montaña e escalada, Atletismo, Balonmán, Hípica, Vela, Mergullo, Salvamento, Baloncesto.

Cales son os requisitos de acceso:

 • Grao Medio, 1º nivel :Título de ESO + proba específica da modalidade deportiva á que opta. Para os que non teñan a ESO poden acceder coa superación dunha proba de madureza e con 17 anos.  A proba de madureza pode ser convalidable pola proba de acceso a Ciclos de grao Medio.
 • Grao Medio, 2º nivel: Ter superaro do 1º nivel.
 • Grao Superior: Título de Bacharelato ou equivalente + título de grao Medio (Técnico Deportivo). Para algunhas especialidades hai que acreditar méritos deportivos. Para os que non teñan o título de bacharel poden acceder se superan unha proba de madureza e teñan 19 anos.  Esta proba pode ser convalidable pola proba de acceso a Ciclos de grao Superior.
A inscrición nas probas é en xullo e celébranse en setembro. 

Postos de Traballo: Pódeste adicar ao adestramento a equipos, deportistas, dirixir actividades no campo da saúde e do turismo deportivo.

 

Oferta destas ensinanzas en Galicia en centros públicos:
IES Cruceiro Baleares (Culleredo): Fútbol.
IES Sánchez Cantón (Pontevedra): Fútbol e Balonmán.
IES As Lagoas (Ourense): Fútbol sala. 
IES Nosa Señora Dos Ollos Grandes (Lugo): Atletismo.
IES Río Cabe (Monforte de Lemos): Fútbol
IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía): Baloncesto.

Oferta en centros privados autorizados: 
CADF Real Club Deportivo de A Coruña: Fútbol 
CADF Federación Galega de Fútbol (A Coruña): Fútbol 
Federación Galega de Fútbol Sala (A Coruña): Fútbol Sala 
CPR Santa Apolonia (Santiago de Compostela): Fútbol Sala 
CPR Liceo la Paz (A Coruña): Fútbol Sala

Outros estudos afíns: Familia profesional de Formación Profesional "Actividades Físico- Deportivas".

MÁIS INFORMACIÓN: 
Accede á oferta educativa de ensinanzas deportivas.
Accede ás probas específicas.
Accede ao documento "preguntas frecuentes"
Accede ao folleto informativo. 

CONVOCADAS PROBAS DE ACCESO A ENSINANZAS DEPORTIVAS 2014

Publicouse no DOG do 7 de xullo a convocatoria das probas de acceso a ensinanzas deportivas para o curso 2014-2015.
 • Prazo de inscrición nas probas: Do 8 ao 14 de xullo de 2014. Aquelas persoas que teñan pendente algunha materia de bacharelato ou ESO poderán presentarse á proba de acceso, sempre e cando acrediten no prazo de matrícula, no mes de setembro, a superación da materia ou materias pendentes. En calquera caso poderán presentarse á proba de madureza, que se celebrará o 3 de setembro. 
 •  
 • Celebración das probas: Setembro do 2014. Para ver as datas concretas de cada especialidade e centro consultar e ler a Resolución. 
 • A inscrición para realizar as probas farase preferentemente na secretaría dos centros públicos onde se impartan ensinanzas deportivas, coa excepción dos aspirantes á especialidade de hípica, que se imparte no CPR Cemar Mondariz; e de vela, que se imparte no CPR Santa Apolonia, que se fará nos centros públicos aos que están adscritos. 
 • Prazo de matrícula nas ensinanzas: Desde a data da publicación de admitidos en cada especialidade ata o 17 de setembro de 2014. 

CENTROS PARA REALIZAR A INSCRICIÓN:

ENLACE COA RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA: onde se publican as datas e horarios das probas, formularios de inscrición e matrícula, requisitos de acceso, contidos das probas,... .

MÁIS INFORMACIÓN: 

miércoles, 2 de julio de 2014

PRECIOS DE LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES EN GALICIA 2014

Se publica el Decreto 77/ 2014, del 20 de junio, por el que se fijan los precios correspondientes a los estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional en la enseñanza universitaria para el curso 2014/15.

PROTOCOLO DE CONSENSO SOBRE TDAH NOS ÁMBITOS EDUCATIVO E SANITARIO EN GALICIA.

Publicado, pola Xunta de Galicia, o protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos ámbitos educativo e sanitario. 


Pincha na imaxe para descargar 
o documento en PDF

MATRÍCULA NA ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS A CORUÑA 2014/2015Está aberto o prazo de preinscripción para solicitar praza na Escola Oficial de Idiomas da Coruña para o próximo curso 2014-2015, tanto para 1º curso como para os cursos superiores a 1º de nivel básico. 
Os idiomas ofertados son: alemán, árabe, chinés, español para estranxeiros, francés, galego, inglés, italiano, portugués, ruso e xaponés.


PRAZO DE PREINSCRIPCIÓN: ata o 10-07-2014 para 1º básico e ata o 11-09-2014 para os demais cursos.

REQUISITOS: 
Ter 16 anos cumplidos no ano natural no que se comecen os estudos, ou 14 anos se opta a un idioma diferente da primeira lingua estranxeira cursada na ESO
Non é preciso comezar os estudos desde o 1º curso (básico 1): consultar accesos directos por titulación na circular de matrícula.

Deberá facer PREINSCRICIÓN todo o alumnado de novo ingreso que:
 • Accede por primeira vez á Escola de Idiomas da Coruña e as súas seccións
 • Procede das probas de clasificación.
 • Ten acceso directo por titulación ou certificación académica.
 • Desexa incorporarse á ensinanza oficial tras superar as probas de certificación libres.
 • Procede de traslado de expediente.
 • Non estivo matriculado por oficial no curso 2013-14, pero foi alumno de cursos anteriores.
 • Estivo matriculado por oficial no curso 2013-14 con baixa, renuncia ou anulación de matrícula.
 • Estivo matriculado por oficial no curso 2013-14 e desexa matricularse dun curso que non é continuación dos seus estudos dese ano (debe facer preinscripción só para ese novo curso).
 • Estivo matriculado por oficial no curso 2013-14 e quere estudar outro idioma.
 • Todas as persoas que desexen acceder ao nivel C1, agás as que estivesen matriculadas neste nivel durante o curso 2013-14.

PROCEDIMENTO PARA A PREINSCRIPCIÓN E A MATRÍCULA: 

1º Preinscrición: on line a través da aplicación de PREINSCRICIÓN, dentro dos seguintes prazos:
a) Para acceder a 1º curso de nivel básico: ata o 10/07/2014
b) Para acceder aos demais cursos superiores a 1º básico: ata o 11/09/2014.

2º Reserva de praza: as persoas admitidas confirmarán a súa praza na mesma aplicación, imprimindo o impreso por duplicado e pagando as taxas correspondentes.

3º  Prazos de adxudicación de prazas:
a) para solicitantes de 1º curso de nivel básico: 11/07/2014 ás 23:00 h.
b) para solicitantes dos demais cursos superiores a 1º básico: 12/09/2014 ás 23:00 h.

4º Formalización da matrícula: no prazo establecido presentarase a documentación na secretaría do centro

LIGAZÓNS:

CONTACTAR COA EOI CORUÑA:
ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS
Rúa Pepín Rivero, 1
15011 - A Coruña
Tel.: 981 279 100 / 981 145 094
correo-e: secretaria@eoicoruna.org
web: www.edu.xunta.es/centros/eoicoruna

sábado, 21 de junio de 2014

CALENDARIO ESCOLAR EN GALICIA PARA O CURSO 2014 / 2015

Publícase a Orde do 13 de xuño pola que se aproba o calendario escolar en Galicia para o curso 2104 / 2015 nos centros sostidos con fondos públicos. 


COMEZO E REMATE DO CURSO:
 • No 2ª ciclo de Educación Infantil, Educación Especial e Educación Primaria: Do 10 de setembro ao 19 de xuño.
 • En Educación Secundaria e Formación Profesional: Do 15 de setembro ao 19 de xuño. 
 • En Ensinanzas de Réxime Especial: Do 15 de setembro ao 30 de xuño.
 • Nos centros de Ensinanzas Artísticas superiores: Do 10 ao 30 de setembro.

PERÍODOS DE VACACIÓNS:
 • Nadal: desde o día 22 de decembro de 2014 ata o día 7 de xaneiro de 2015.
 • Entroido: días 16, 17 e 18 de febreiro de 2015. 
 • Semana Santa: desde o día 30 de marzo ata o 6 de abril de 2015.

DÍAS NON LECTIVOS: 
 • Día do Ensino: 31  de Outubro. 
 • Festivos locais ou de ámbito estatal.