Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), fundamentalmente de educación secundaria.

En las etiquetas podrás encontrar todas las entradas publicadas según temática. Para facilitar la búsqueda de información se han agrupado las etiquetas en las siguientes categorías: Orientación académica y profesional, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos.

Para ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

lunes, 13 de julio de 2015

CONVOCADOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO 2015 EN GALICIA

A Consellería de Educación publicou a Orde do 26 de xuño de 2015 pola que se convocan os premios extraordinarios de Educación Secundaria Obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2014- 2015.

DOTACIÓN: Concederanse un máximo de 20 premios de 750 euros cada un. 

Os REQUISITOS para optar a estes premios son:
 • Ter cursado 4º de ESO no curso 14-15.
 • Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de ESO.
 • Obter unha media igual ou superior a 9´00 puntos (media de todas as materias dos catro cursos de ESO, excepto Relixión e as áreas validadas ou exentas).
O PRAZO de presentación de solicitudes vai dende o 8 ao 31 de xullo de 2015.

A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado ED311D dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos. Os centros educativos non se consideran rexistros para a entrega da solicitude. 

PROBAS:

Os aspirantes aos premios extraordinarios ao rendemento académico deberán realizar unha proba estruturada en dúas partes que valorarán os obxectivos e as competencias básicas acadadas polo alumnado, e constará de diversas cuestións coas cales deberá mostrar o grao de consecución das competencias social e cidadá, en comunicación lingüística e matemática. Cada parte da proba desenvolverase nun tempo máximo de dúas horas.

a) A primeira parte constará de diversas cuestións referidas ás seguintes materias de cuarto curso: Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura e primeira lingua estranxeira, agás no caso de alumnado con exención en lingua galega e literatura, que quedará exento da realización da correspondente parte da proba, sempre e cando a dita exención se acredite documentalmente.
 

b) Na segunda parte o alumnado dará resposta a diversas cuestións de tres materias do currículo de cuarto curso: Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Matemáticas e unha a escoller de entre Bioloxía e Xeoloxía, Educación Plástica e Visual, Física e Química, Latín, Música e Tecnoloxía.


domingo, 5 de julio de 2015

PRECIOS DE LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES EN GALICIA

Resultado de imagen de cuanto cuesta la universidad
PRECIOS CURSO 2015/2016:
Se publica el Decreto 90/ 2015, del 18 de junio, por el que se fijan los precios correspondientes a los estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional en la enseñanza universitaria para el curso 2015/16. Enlace

PRECIOS CURSO 2014/2015:
Se publica el Decreto 77/ 2014, del 20 de junio, por el que se fijan los precios correspondientes a los estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional en la enseñanza universitaria para el curso 2014/15. Enlace

ESTADÍSTICA DE PRECIOS PÚBLICOS UNIVERSITARIOS:
Web del Ministerio con datos sobre los precios de los grados según experimentalidad y comunidad autónoma. Enlace

sábado, 27 de junio de 2015

Convocatoria de probas libres para títulos extinguidos de Formación Profesional LOXSE

No curso 2015/2016 entran en vigor novos títulos de formación profesional LOE, por ese motivo o alumnado que non rematou os ciclos da lei anterior LOXSE, ao deixar de impartirse éstes, disporá de dúas convocatorias para presentarse ás probas libres e superar os módulos pendentes para obter a titulación. 

Resultado de imagen de probas libres títulos extinguidos fpAs probas libres inclúen a avaliación de todos os módulos dos ciclos formativos extinguidos e que se relacionan no anexo da orde de convocatoria, agás o módulo de FCT. O alumnado disporá de dúas convocatorias, que terán lugar no curso académico seguinte ao da extinción definitiva da docencia do ciclo formativo.

Logo de rematadas as dúas convocatorias, o alumnado que aínda teña módulos pendentes e desexe finalizar os seus estudos poderá matricularse nas ensinanzas do novo título equivalente. Para isto aplicarase o réxime de validacións de módulos regulados no real decreto do título correspondente.

PRAZOS PARA A INSCRICIÓN:
 • Para a primeira convocatoria: do 7 ao 17 de xullo de 2015
 • Para a segunda convocatoria: do 6 ao 16 de maio de 2016

viernes, 26 de junio de 2015

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO 2015 EN GALICIA

Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia as probas para obtención dos premios extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalizase ditos estudos no curso 2014-2015.


REQUISITOS:

a) Ter rematado os estudos de bacharelato no curso 2014-2015 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia e ser proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso.
b) Ter obtido unha cualificación final media nos dous cursos de bacharelato igual ou superior a 8,75 puntos (non se terá en conta Relixión).

PRAZO DE SOLICITUDES:
O prazo de presentación de solicitudes remata o día 13 de xullo de 2015.

PROCEDIMENTO PARA A SOLICITUDE: 
 • As solicitudes poden realizarse preferiblemente por internet na páxina: https://sede.xunta.es con DNI electrónico e mediante o formulario ED311A.
 • Entregarse en man en calquera rexistro da Xunta de Galicia utilizando o formulario da sede electrónica ou o anexo I (os centros educativos non se consideran rexistros).  

DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE: 
 • Formulario de solicitude (Anexo I).
 • Certificación académica de bacharelato (só no caso de que o alumnado non teña todo o seu expediente de bacharelato recollido na base de datos da aplicación XADE), onde se reflicta a cualificación final media, asinada polo/a secretario/a co visto e prace do/da director/a do centro público en que se atope o expediente académico.
 • Documento xustificativo da transferencia de datos, impreso por parte da dirección do centro onde se atopa o expediente do alumno.
 • Fotocopia DNI.

REALIZACIÓN DA PROBA PARA A OBTENCIÓN DO PREMIO:


O alumnado deberá realizar unha proba que se estruturará en dúas partes:

1. Primeira parte, que se desenvolverá en dúas horas:
1.1. Análise e comentario crítico dun texto sobre un tema de carácter xeral, histórico, filosófico ou literario.
1.2. Resposta a cuestións de carácter cultural ou lingüístico sobre un texto na lingua estranxeira cursada polo alumnado como materia común de bacharelato. O exercicio realizarase sen dicionario no idioma correspondente. 

2. Segunda parte, que se desenvolverá nunha hora:
2.1. Desenvolvemento de temas, respostas a cuestións e/ou exercicios prácticos dunha materia propia da modalidade e cursada polo alumnado a elixir entre as seguintes: bioloxía, debuxo artístico II, física, historia da arte, historia da música e da danza, latín II, literatura universal, matemáticas II, matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II, química, técnicas de expresión gráfico-plástica e xeografía.
2.2. O alumnado que finalice as ensinanzas profesionais de música e danza e obtivese o título de bacharelato despois de superar as materias comúns do bacharelato, desenvolverán temas, respostas e cuestións e/ou exercicios prácticos da materia de historia da música e da danza.

NÚMERO E CARACTERÍSTICAS DOS PREMIOS: 

1. Poderase conceder un máximo de 20 premios extraordinarios.
2. Cada premio estará dotado con 1.000 €.
3. Estes premios extraordinarios de bacharelato son compatibles con calquera outro premio, incluídos os premios nacionais de bacharelato.
4. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá, ademais da contía económica, un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro público onde estea depositado o expediente académico, anotaralle nel a distinción.
5. Os/as alumnos/as que obteñan o premio extraordinario de bacharelato poderán concorrer, logo de inscrición, ao correspondente premio nacional.
6. O alumnado que obteña o premio extraordinario de bacharelato poderá estar exento, durante o primeiro ano e por unha soa vez, do pagamento dos prezos públicos por matrícula no primeiro curso dos estudos superiores nun centro público, segundo se estableza na normativa vixente para o curso 2015-2016.

jueves, 25 de junio de 2015

La tarjeta de calificación de la PAU

Resultado de imagen de calificaciones pauUna vez superada la PAU te habrán comentado que debes obtener la tarjeta de calificaciones que acredita la superación de la PAU con las notas especificadas. . Aunque tus datos están gravados en el sistema, es conveniente que recojas y guardes esta tarjeta, ya que la vas a necesitar para realizar diversas gestiones. Por ejemplo te la pedirán si solicitas plaza en la universidad fuera de la comunidad donde realizaste la PAU o tendrás que presentarla para solicitar plaza en las residencias universitarias públicas o solicitar becas. 

¿DÓNDE SE RECOGE LA TARJETA DE CALIFICACIONES DE LA PAU?
 Podrás pedirla en la secretaría de tu centro educativo.

¿CUÁNDO PODRÉ RECOGERLA? (convocatoria de junio 2014/2015 en Galicia)
 • El 23 de junio los LERD enviarán por correo a los centros de enseñanza secundaria las tarjetas de calificación de la PAU.
 • Posteriormente, el día 29 de junio, los LERD remitirán a los centros las tarjetas PAU con modificación de nota después del primer plazo de revisión de las calificaciones. 
 • Finalmente, el día 3 de julio, los LERD remitirán a los centros las tarjetas PAU con modificación de nota después de la segunda revisión de las calificaciones. 
Si no has solicitado reclamación ni doble corrección tu tarjeta definitiva ya estará disponible a partir del 23 de junio en tu centro. 

miércoles, 24 de junio de 2015

DOS POR UNO: DOBLES GRADOS UNIVERSITARIOS EN GALICIA 2015 / 2016


Estudiar dos titulaciones universitarias es una elección que cada vez cobra más protagonismo en la oferta de estudios universitarios en las universidades públicas de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

La principal ventaja de elegir esta modalidad de estudios es que cuanto termines habrás conseguido dos títulos universitarios oficiales que se complementan para desempeñar puestos de trabajo de mucha cualificación y alto rendimiento.  Los años que te llevaría hacer dos titulaciones serían 8, pero en el caso de los dobles grados podrás terminar en 5 o 6 años. 

En un mercado laboral tan competitivo diferenciarse de los demás es algo ya necesario. Por ello las universidades se lanzan a ofrecer dobles titulaciones o grados bilingües, porque las posibilidades de inserción laboral aumentan al poder trabajar en dos campos diferentes o complementarios. 

Otra opción es estudiar un grado bilingüe, donde en toda la formación o en parte de ella se estudia en otro idioma o un grado con máster

Las condiciones previas que debe reunir un estudiante de doble grado son: Espíritu de sacrificio, afán de superación, organización, constancia, eficacia y un alto grado de motivación, ya que al reducirse los años de estudio tendrás más materias en cada curso escolar, y todo lo que se deriva de ello. 

Accede a estos enlaces para conocer la oferta de dobles grados para el curso 2015 / 2016 en España y en las universidades gallegas de Vigo, Coruña y Santiago de Compostela. 


Oferta de dobles Grados en la Universidad de A Coruña: 

Oferta de dobles Grados en la Universidad de Vigo:

Oferta de dobles Grados en la Universidad en Santiago de Compostela:
Estas titulaciones se ofertan nuevas en Santiago en el curso 2015/2016, por ello no hay nota de corte del curso anterior. 

NUEVOS DOBLES GRADOS EN LA USC PARA EL CURSO 2015/2016


Resultado de imagen de escudo usc
La USC (Universidad de Santiago de Compostela) era la única universidad gallega que no ofertaba dobles grados. En el próximo curso 2015/2016 estrenará 8 dobles grados, 6 en Santiago y 2 en Lugo. En su web se puede acceder al plan de estudios

  CAMPUS DE SANTIAGO:
 1. Derecho y Relaciónes Laborales. Tendrá una duración de seis cursos.
 2. Periodismo y Comunicación Audiovisual. Tendrá una duración de cinco años y medio y 378 créditos. 
 3. Ingeniería Informática y Matemáticas. Tendrá 372 créditos en seis cursos.
 4. Matemáticas y Física. Durará cinco cursos.
 5. Física y Química.  Tendrá una duración de cinco años.
 6. Química y Bioloxía. Durará seis cursos y tendrá 357 créditos.

  CAMPUS DE LUGO:

 1. Ingeniería Civil, Geomática y Topografía: Se trata de un itinerario formativo estructurado en 359 créditos ECTS repartidos a lo largo de seis cursos.
 2. Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria, y Forestal y del Medio Rural: Distribuído en seis años académicos.

domingo, 21 de junio de 2015

NO SUPERÉ LA SELECTIVIDAD, ¿QUÉ HAGO?

Puedes solicitar una Reclamación o una Segunda Corrección. Aquí tienes el enlace de la CIUG con las normas y los plazos.  Puedes hacerlo a través de la aplicación informática de la Xunta  NERTA.

Recuerda que tienes de plazo para preinscribirte en la universidad en Galicia hasta el 3 de julio de 2015.
Puedes plantearte estudiar Formación Profesional de grado superior, y después solicitar admisión en la universidad. Con un título de Grado Superior de FP podrás solicitar admisión en cualquier grado Universitario. El plazo de admisión en ciclos en Galicia estará abierto hasta el 4 de julio. Consulta aquí las normas de solicitud y matrícula en FP. 

APROBÉ LA SELECTIVIDAD, ¿AHORA QUÉ HAGO?


¡URGENTE!

 • FUERA DE GALICIA: 

 1. Yaq.es: Preinscrición online en todas las universidades españolas (fechas y formularios). 
 2. Portal del MECD: Servicios de información y preinscripción en todas las universidades.viernes, 19 de junio de 2015

CONVOCADAS PRAZAS NOS CENTROS RESIDENCIAIS DOCENTES PARA ESTUDOS POSTOBRIGATORIOS EN GALICIA 2015

Convócanse prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para cursar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2015/2016.

REQUISITOS:

1. Estar matriculada en estudos postobrigatorios non universitarios nalgún dos centros docentes indicados no artigo 1 desta orde no curso 2015/16. 


2. Non repetir curso. Excepcionalmente, por causas debidamente xustificadas, a comisión de valoración poderá eximir de forma motivada do cumprimento deste requisito, á vista da proposta que efectúe o centro residencial e do informe da inspección educativa. 

3. Non ter sido expulsada no curso anterior dun centro residencial nin estar sometida a un procedemento disciplinario en trámite, por algunha das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia descritas no artigo 15 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.

4. A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha concreta modalidade dun nivel educativo ou nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que: 

a) Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade de residencia habitual da unidade familiar á cal pertenza.
b) Tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade. 

Excepcionalmente, por circunstancias persoais ou familiares moi graves debidamente xustificadas, a comisión de valoración poderá eximir de forma motivada do cumprimento deste requisito, á vista da proposta que efectúe o centro residencial e dos informes que se consideren oportunos. 


Existen ademais outros requisitos económicos e unha valoración académica para obter unha praza bonificada (*ver orde da convocatoria).

PRAZO ORDINARIO:
 • Para os solicitantes matriculados en BACHARELATO, entre o 19 de xuño e o 17 de xullo de 2015.
 • Para os solicitantes matriculados en CICLOS FORMATIVOS, entre o 19 de xuño e o 7 de agosto de 2015.
 • Publicación da listaxe provisional: antes do 31 de agosto de 2015.
 • Prazo para formular a reclamación: Ata o 5  de setembro de 2015 (5 días hábiles despois da publicación). 
 • Publicación da listaxe definitiva e da adxudicación de praza: Antes do 15 de setembro de 2015.
PRAZO EXTRAORDINARIO:
 • Cando feita a adxudicación de prazas no período ordinario. existan no respectivo centro residencial prazas vacantes , abrirá un prazo de presentación de solicitudes do 15 ao 30 de setembro de 2015.
 • Publicación da listaxe provisional: 7 de outubro de 2015.
 • Prazo para formular reclamación: Ata o 9 de outubro de 2015.
 • Publicación da listaxe definitiva e da adxudicación de praza: antes do 15 de outubro de 2015.
PUBLICACIÓN DAS LISTAXES: Páxina web da Consellería (edu.xunta.es), taboleiros e páxina web dos respectivos CRDs. 

SOLICITUDES: Entréganse nos propios Centros Residenciais Docentes. 

As solicitudes deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro residencial docente, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ALUMNADO UNIVERSITARIO: Se adxudicadas as prazas a todos os solicitantes admitidos, houber vacantes, estas poderán ser cubertas con alumnado universitario, tendo que abonar a cantidade de 2.875,13 € en tres prazos. 


CRD A Coruña
Resultado de imagen de crd coruña


CRD Ourense

martes, 16 de junio de 2015

ADMISIÓN EN CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN GALICIA PARA O CURSO 2015 -2016 EN GALICIA


Información sobre o prazo e o proceso de admisión nos ciclos de Formación Profesional Específica en Galicia para o curso 2015-2016, nos réximes ordinario e adultos (presencial e a distancia).

ESTABLÉCENSE DOUS PERÍODOS:
 • PERÍODO ORDINARIO: Dende o 17 de xuño ao 2  de xullo de 2015  ás 13´00h. (para os que cumpren os requisitos de acceso en xuño de 2015 ou anteriores cursos).
 • PERÍODO EXTRAORDINARIO: Dende o 1 ao 11 de setembro de 2015 ás 13´00h. (para os que cumpren os requisitos de acceso en setembro de 2015 ou anteriores cursos). 

ADMISIÓN EN CICLOS DE GRAO MEDIO: 

ADMISIÓN EN CICLOS DE GRAO SUPERIOR:

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Deberá presentarse unha única solicitude, por duplicado, para cada réxime, grao e modalidade que se desexe cursar. Poderase facer de tres xeitos:
 • Cubrindo a solicitude a través de internet na aplicación informática que se atopa no enderezo web http://www.edu.xunta.es/ciclosadmision. A instancia que xera a aplicación informática deberase imprimir e presentar, acompañada da documentación que se requira, en calquera centro educativo de Galicia con oferta de formación profesional sostida con fondos públicos. A solicitude enténdese como non válida sen o requisito de presentación nun centro, agás que na propia solicitude xerada pola aplicación informática se indique que é unha solicitude validada e que non precisa ser presentada nun centro educativo; neste caso a copia impresa conservarase como resgardo. 
 • Cubrindo, de xeito mecanografado ou manualmente, os correspondentes modelos de solicitude e presentándoos acompañados da documentación necesaria no centro elixido como primeira opción. 
 • De non ser posible a presentación polos procedementos anteriores, poderase presentar, cuberta e asinada, en sobre aberto en calquera oficina de Correos, para ser remitida por correo certificado co selo de Correos coa data de entrega. A solicitude irá dirixida ao director ou a directora do centro elixido en primeira opción. A documentación presentada que non sexa orixinal, incluíndo a copia do documento de identidade, deberá estar compulsada. Coa finalidade de axilizar a xestión será necesario remitir, no mesmo día no que se entregue o correo certificado, unha copia da documentación presentada mediante correo electrónico ou por fax ao centro ao que vai dirixida a solicitude. Os enderezos electrónicos e os números de fax dos centros poden consultarse en: https://www.edu.xunta.es/centroseducativos/

INFORMACIÓN SOBRE  OS LISTADOS DE ADMITIDOS NO CURSO PASADO:

Pinchando nos enlaces pódese acceder aos listados de admitidos do curso pasado en cada ciclo. Esta información é útil para ver con que nota, con que titulación e en que adxudicación entrou o último alumno/a en cada ciclo. Trátase dunha referencia que pode orientar as posibilidades personais de acceso nos ciclos, pero non é exacta posto que cambiará para este curso. 


ADMITIDOS NO CURSO 2013 / 2014 EN CICLOS SUPERIORES:

DE QUE VAI CADA CICLO:

MÁIS INFORMACIÓN:
No teléfono da asesoría sobre admisión en ciclos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria: 881 99 74 08.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...