Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

domingo, 22 de mayo de 2016

Fondo solidario para a adquisición de libros de texto e material escolar curso 2016/2017 en Galicia

A Consellería de Educación convoca axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/17.


Prazos de presentación de solicitudes: 

 1. Dende o 18 ao 23 de xuño de 2016. 
 2. O alumnado que, unha vez transcorrido o prazo indicado, se incorpore a un centro docente sostido con fondos públicos procedente de fóra de Galicia ou dun centro situado en Galicia pero non sostido con fondos públicos poderá presentar a solicitude no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte á formalización da matrícula. Non se poderán presentar solicitudes despois do 31 de marzo de 2017. 
 3. O alumnado que repita 4º da ESO no curso 2016/17, cando non tivese presentado solicitude de axuda para adquirir libros de texto e material escolar no prazo indicado, tamén poderá presentala no prazo dun (1) mes desde a formalización da matrícula.
Requisitos:
 • Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado nos cursos obxecto desta convocatoria en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, nun centro sostido con fondos públicos de Galicia, durante o curso 2016/17.
 • Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.
 • Para o alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros. Para o alumnado matriculado en EE, en centros específicos ou en unidades de EE de centros ordinarios, ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, a contía das axudas será de 250 euros con independencia da renda per cápita da unidade familiar.
 • Ter devolto os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas do curso 2015/16. O prazo máximo para esta devolución será o 23 de xuño 2016 (alumnado de educación secundaria obrigatoria que teña algunha materia pendente ata o 7 de setembro de 2016).
As solicitudes deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro en que estea matriculado o alumno ou alumna.

DOTACIÓN:
Concederanse as axudas segundo a renda per cápita familiar no ano 2014 (máximo 250 euros). 


CONTACTO:
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Xefatura Territorial da Coruña
Praza Luís Seoane, s/n
15008 A Coruña
Información nos teléfonos do Servizo de Xestión de Programas Educativos: 981 546 521/ 981 547 301/ 881 997 385/ 981 546 525

Publicación: DOG 16-05-2016
sábado, 21 de mayo de 2016

Sedes e instrucións para a proba de acceso a ciclos de grao medio en Galicia 2016

Publicáronse as sedes e instrucións específicas para a celebración da proba de acceso a ciclos de grao medio en Galicia. 

ENLACES:

O alumado que se matriculou na proba no IES A SARDIÑEIRA realizará os exames no IES FERNANDO WIRTZ.viernes, 20 de mayo de 2016

Convocadas axudas económicas para o alumnado que realiza a formación práctica en centros de traballo (FCT) en Galicia

Publicada a Orde  28 de abril de 2016 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo.

REQUISITOS:

1. Estar matriculado en centros públicos desta comunidade autónoma ou ensinanzas concertadas coa Conselleria de Educación, que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao profesional básico, grao medio ou grao superior de Formación Profesional, Artes Plásticas e Deseño, Ensinanzas Deportivas e Programas Formativos.

2. Rematar o período de formación práctica en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2016.
As solicitudes e os seus anexos preséntanse no centro educativo e establécense DOUS PRAZOS: 

1. O primeiro prazo: trinta e un (31) días naturais contados a partir do 20 de maio de 2016, para o alumnado que realizase a FCT nos períodos outubro 2015-marzo 2016, e nos períodos xaneiro-xuño, xaneiro-marzo e abril-xuño de 2016. Todo o alumnado deste prazo deberá rematar o período da FCT antes do 31 de agosto de 2016.


O alumnado ao cal lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2016 e que anticipase o período de FCT non se acollerá a este primeiro prazo.

2. O segundo prazo: será o comprendido entre o 14 de outubro e o 14 de novembro de 2016 para o alumnado de ciclos formativos ao cal lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2016. Este alumnado deberá rematar obrigatoriamente o período de formación en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2016. O alumnado que teña horario flexible con autorización da Dirección Xeral e remate despois do 31 de decembro de 2016 acollerase á seguinte convocatoria de axudas.


DOCUMENTACIÓN:
 • Solicitude normalizada segundo o anexo I desta orde.
 • Declaración do enderezo de residencia durante o período de realización da FCT, segundo o anexo II desta orde.
 • Fotocopia do DNI en caso de non dar consentimento para a comprobación de datos. 

Caderno informativo sobre a FP Básica 2016

Caderno informativo sobre as características e a oferta de Fomación Profesional Básica. A información sobre prazos e oferta de ciclos de FP Básica está referida ao curso pasado (15/16). 
Antes o mes de setembro sairá unha orde coa oferta e os prazos definitivos para o curso 16/17. 

ENLACES:
lunes, 16 de mayo de 2016

Modelos de Consejo Orientador en la ESO LOMCE


En la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en el artículo 28.7 se establece lo siguiente:

“(…) Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna un consejo orientador, que incluirá un informe sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, así como una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado a seguir, que podrá incluir la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica.”


"(...) Ao final de cada curso de educación secundaria obrigatoria entregaráselles ao pai, á nai ou aos/ás titores/as legais de cada alumno ou alumna un consello orientador, que incluirá unha proposta a pais, nais ou titores/as legais ou, de ser o caso, ao alumno ou á alumna do itinerario máis adecuado para seguir, así como a identificación, mediante informe motivado, do grao de logro dos obxectivos da etapa e de adquisición das competencias correspondentes que xustifica a proposta. Se se considerar necesario, o consello orientador poderá incluír unha recomendación aos pais, ás nais ou aos/ás titores/as legais e, de ser o caso, ao alumno ou á alumna sobre a incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento, ou a un ciclo de formación profesional básica... O consello orientador incluirase no expediente do alumno ou da alumna."

En Galicia estamos esperando a que se publique algún modelo, mientras tanto he recopilado en esta entrada modelos de consejo orientador que hay publicados.

También comparto el documento que elaboré yo misma y que nos puede servir de modelo mientras no tengamos uno "oficial". Lo he elaborado a partir del modelo de Castilla y León, que me ha parecido el más operativo y más claro. 

Enlace MODELO DE CONSEJO ORIENTADOR EN GALEGO_Mónica Diz Besada_versión1
Enlace MODELO DE CONSEJO ORIENTADOR EN GALEGO_Mónica Diz Besada_versión2
Enlace MODELO DE CONSEJO ORIENTADOR DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Enlace MODELO DE CONSEJO ORIENTADOR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Enlace MODELO DE CONSEJO ORIENTADOR IES MARTÍN GAITE
Enlace MODELO DE CONSEJO ORIENTADOR IES ITURRALDE

Modelo Consello Orientador ESO_Galego_Mónica Diz Besada_versión1ª
Consello orientador ESO_Mónica Diz Besada from Mónica Diz Besada


Modelo Consello Orientador ESO_Galego_Mónica Diz Besada_versión2ª

domingo, 15 de mayo de 2016

Guia de estudios 2016 del Ayuntamiento de Lorca

Amplia guia de estudios 2016 elaborada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Lorca, sobre la Educación Secundaria y la Educación Superior. 
Aunque está contextualizada en la región de Murcia, la mayoría de la información es válida también para otras comunidades. 
La información se presenta en forma de pregunta  y respuesta, por lo que plantea la mayor parte de las dudas que se producen al acabar las enseñanzas de secundaria. 
Oferta formativa de ciclos de Formación Profesional en Galicia 2015/2016

A Consellería de Educación publica cada curso a oferta actualizada de ciclos de Formación Profesional Específica. Consulta aquí a última oferta publicada, para o curso 2015/2016.
Lembra que en xuño de 2016 actualizarase a oferta de FP en Galicia na súa web, xusto antes de abrir o proceso de admisión. 


Réxime ordinario, grao profesional básico, grao medio e grao superior:
Clasificada por familia profesional e ciclo formativo (actualizado 02.10.2015)
Clasificada por provincia e concello (actualizado 02.10.2015)

Réxime das persoas adultas na modalidade presencial (oferta modular):
Clasificada por familia profesional e ciclo formativo (actualizado 16.06.2015)
Clasificada por provincia e concello (actualizado 16.06.2015)

Réxime da persoas adultas na modalidade a distancia (oferta modular):
Clasificada por familia profesional e ciclo formativo (actualizado 16.06.2015)
Clasificada por provincia e concello (actualizado 16.06.2015)

Oferta de prazas para formación profesional dual:
Clasificada por familia profesional e ciclo formativo (actualizado 29.06.2015)
Clasificada por provincia e concello (actualizado 16.06.2015)

Oferta de prazas para os módulos correspondentes a programas formativos básicos:
Oferta de programas formativos básicos por familia profesional e ciclo formativo (actualizado 16.06.2015)
Oferta de programas formativos básicos por provincia e concello(actualizado 16.06.2015)

Oferta de prazas para probas libres de ciclos formativos:

Caderno de información académica para alumnado de 6º de Primaria 2016

Caderno de información académica para orientar aos alumnos de 6º de Primaria e axudarlles a coñecer como é a etapa de Educación Secundaria. 

Caderno de información académica para alumnado de 1º de ESO 2016

Caderno con información académica para orientar ao alumnado de 1º de ESO. 
Enlace ao caderno en PDF

Cuadernos de información académica 2016 provincia de Sevilla

Comparto los cuadernos de información académica 2016 para 4º de ESO, bachillerato y ciclos de FP, de la provincia de Sevilla, con información actualizada sobre las opciones para el curso 2016/ 2017. 

sábado, 14 de mayo de 2016

Guia para el profesorado "No te en_redes"

Guia sobre prevención del acoso escolar y riesgos en internet "No te en_redes", elaborada por el Equipo Técnico de Orientación Educativa y Profesional de Granada. 
En formato presentación esta guia contiene numerosos recursos para alumnos y profesores, enlaces, aclaraciones terminológicas y legales, apps de ayuda la prevención, ... .

martes, 10 de mayo de 2016

Reclamacións 2º de Bacharelato 2016


Resultado de imagen de reclamaciones bachillerato

Publicouse a Circular nº 2/2016 pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato para o curso 2015/2016:

PRAZOS DE RECLAMACIÓN NO CENTRO:
 • Convocatoria ordinaria: 24 e 25 de maio de 2016 (ata as 14:00 horas).
 • Convocatoria extraordinaria: 5 e 6 de setembro de 2016 (ata as 14:00 horas).
PRAZOS DE RECLAMACIÓN ANTE A COMISIÓN DE SUPERVISIÓN (Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo):
 • Convocatoria ordinaria: antes das 14 horas do día 30 de maio de 2016.
 • Convocatoria extraordinaria: antes das 18 horas do día 7 de setembro de 2016.

Instrucións de acceso e admisión nos estudos superiores de Deseño 2016Publicáronse as normas de acceso e admisión nos Estudos Superiores de Deseño de Moda, Produtos, Interiores e Gráfico nas escolas de Artes de Galicia para o curso 2016-2017.


REQUISITOS DE ACCESO: Cumprir algún. 
 • Estar en posesión do título de bacharelato ou equivalente e superar unha proba específica.
 • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e superar unha proba específica.
 • Ter un título de Ciclo Superior de Artes Plásticas e Deseño, para os cales se reserva un 20% das prazas. 
 • Superar unha proba de acceso (para os que non cumpren os requisitos académicos e teñen 18 anos) e posteriormente a proba específica. 
  Aquelas persoas que teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán realizar a dita proba e, no caso de obter praza, matricularse de forma provisional no prazo establecido; deberán acreditar a obtención do título de bacharel antes do inicio do curso no mes de setembro.
INSCRICIÓN:
A inscrición farase na Secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño de Galicia elixida en primeira ou única opción, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación da presente resolución e o 28 de maio, ambos os dous incluídos.

O prazo para inscribirse na proba específica vai dende 10 de maio ata o 7 de xuño de 2016.

PROBA ESPECÍFICA:
Celebrarase o 20 de xuño de 2016 na ESAD Pablo Picasso de A Coruña.

1ª Parte da proba: 
a) A historia das artes en xeral.
b) A historia das artes aplicadas, os oficios artísticos e o deseño en xeral. 

c) O deseño na especialidade que se aspira a cursar.

2ª Parte. 
 • Durante un máximo de catro horas, os aspirantes realizarán dous exercicios de debuxo: – 1º exercicio: debuxo mimético a man alzada, do natural ou a partir da documentación facilitada, dun modelo relacionado coa especialidade que se aspira a cursar, proposto polo tribunal, realizado a lapis de grafito sobre papel tamaño DIN A3. 
 • 2º exercicio: debuxo a man alzada, utilizando os sistemas e técnicas de representación máis apropiadas aos estudos que se aspira a cursar, que serán definidos polo tribunal, do modelo do exercicio anterior
MATRÍCULA NAS ENSINANZAS:
Entre o 6 e o 15 de xullo.

Instrucións de acceso e admisión á Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturias 2016 en GaliciaPublicáronse as instrucións para o acceso e admisión no Grao de Conservación e Restauración de Bens Culturais en Galicia para o curso 2016-2017.

PRAZO:
O prazo para inscribirse na proba específica vai do 10 de maio ao 13 de xuño do 2016, na secretaría da Escola.


ACCESO:
 • Estar en posesión do título de bacharel ou titulación declarada equivalente, ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.
 • Estar en posesión do Título de Técnico superior de Artes Plásticas e Deseño, para os cales se reserva un 20% das prazas. 
 • Superar unha proba de acceso (para os que non cumpren os requisitos académicos e teñen 18 anos) e posteriormente a proba específica. 
Aquelas persoas que teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán realizar a dita proba e, no caso de obter praza, matricularse de forma provisional no prazo establecido; deberán acreditar a obtención do título de bacharel antes do inicio do curso no mes de setembro.

PROBAS:
Comezarán o 27 de xuño de 2016.
 • Madureza e formación
 • Coñecementos específicos de dúas materias a escoller entre Historia de España, Historia da Arte, Física e Química, Bioloxía.
 • Aptitude plástica. 
MATRÍCULA NAS ENSINANZAS: 
Entre o 11 e o 15 de xullo de 2016.


viernes, 6 de mayo de 2016

Caderno de información académica para alumnado de 4º de ESO 2016

Comparto o caderno de información académica para orientar ao alumnado de 4º de ESO neste curso 2015/2016. 
A información sobre o acceso aos diferentes estudos está actualizada a día 4 de maio de 2016 segundo a lexislación vixente da que se dispón en Galicia ata esta data. Caderno de información académica 4º ESO 2016

Protocolo de identidade de xénero para os centros educativos

A Consellería de Educación acaba de publicar un protocolo de actuación ante a diversidade sexual.  
Ademais dunha aclaración de termos, establece uns obxectivos e recomendacións para a a intervención e a protección dos menores en situación de cambio de identidade sexual. 

PROTOCOLO PARA ALUMNADO, FAMILIAS E PROFESORADO

Estes son algúns parágrafos destacados do protocolo:

"Toda persoa é clasificada no momento do nacemento como home ou muller o cal, nas
persoas transexuais, xera un conflito ao estar clasificadas dentro dun sexo que non
perciben como propio."

"A condición de persoa transexual non é deliberada ou
caprichosa. Tampouco é un trastorno mental nin do comportamento. É unha condición
coa que se nace, que pode manifestarse a partir dos dous anos e medio"

"É, polo tanto, un fenómeno biolóxico innato, dado que o cerebro é un órgano
sexuado cuxo criterio prima sobre todos os demais órganos, mesmo os sexuais e
reprodutivos. A identidade de xénero tamén reside no cerebro, formándose arredor dos
3-4 anos de idade. Unha vez determinada é irreversible e invariable."

"Se calquera membro do persoal docente observa nun/ha alumno/a, manifestacións
ou comportamentos repetidos e prolongados no tempo que revelen unha expresión
de xénero ou identidade sexual que puidese non coincidir co sexo asignado ao
nacer, sen que os seus representantes legais advertisen nada ao respecto, debe
informar á dirección do centro."

"Garantirase o seu dereito a elixir a propia imaxe, e a adaptar esta, tanto no vestir
como en calquera outro aspecto, ao xénero que sente como propio."

"Garantirase a difusión da realidade sobre a identidade de xénero entre a comunidade
educativa."

"Realizar actuacións de información e sensibilización sobre diversidade sexual e de
xénero dirixidas ao alumnado, con especial atención ao recoñecemento e
normalización da realidade transexual, incluíndo actividades de autocoñecemento,
coñecemento mutuo, empatía, aprecio e comunicación para favorecer a cohesión do
grupo."

miércoles, 4 de mayo de 2016

Presentación sobre as residencias universitarias en Galicia 2016

Organización da PAU 2016 en Galicia

O Horario da PAU en xuño en setembro 2016 en Galicia será o que a continuación se publica:


PRIMEIRO DÍA: 8 DE XUÑO / 14 DE SETEMBRO

MAÑÁ:
9´00h.: Presentación
10´00h.: Lingua Castelá e Literatura
11´30h.: Descanso
12´15h: Historia de España / Historia da Filosofía
13´45h.: Fin da sesión

TARDE:
16´00h.: Lingua Galega e Literatura
17´30h.: Descanso
18´15h.: Lingua estranxeira
19´45h.: Fin da sesión

SEGUNDO DÍA: 9 DE XUÑO / 15 DE SETEMBRO

MAÑÁ:
9´00h.: Matemáticas II / Grego II/ Técnicas de Expresión Gráfico - Plástica
10´30h.: Descanso
11´15h.: Ciencias da Terra e Ambientais / Literatura Universal / Deseño
12´45h.: Descanso
13´30h.: Química / Latín II/ Debuxo Artístico II
15´00h.: Fin da sesión

TARDE: 
16´30h.: Bioloxía / Historia da Arte
18´00h.: Descanso
18´45h.: Electrotecnia / Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais / Artes Escénicas
20´15: Fin da sesión


TERCEIRO DÍA: 10 DE XUÑO / 16 DE SETEMBRO

MAÑÁ:
9´00h.: Física / Xeografía / Análise Musical II
10´30h.: Descanso
11´15h.: Tecnoloxía Industrial II / Economía da Empresa
12´45h.: Descanso
13´30h.: Debuxo Técnico II / Historia da Música e da Danza
15´00h.: Fin da sesión


ENLACES Á DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE PARA CONSULTAR:

 • Prazos de matrícula na PAU, 
 • Calendario,
 • Documentación a presentar
 • Normas de reclamación e dobre corrección
 • Prezos de matrícula.

 • Lugares de recollida de documentación (LERDs)
 • Comisións delegadas (lugares de celebración da PAU)
 • Horario dos exames

 • Calendario xeral de acceso á universidade
 • Datas para a preinscripción na universidade
 • Datas para a matrícula na universidade

ENLACE Manual do alumno para acceder á aplicación NERTA, que se precisa para a xesión online de:
 • PAU
 • Preinscripción na Universidade.

ENLACE Webs para a xestión da PAU e do acceso á universidade: Horario da PAU 2016 en Galicia

Datas: 
8, 9 e 10 de xuño de 2016
14, 15 e 16 de setembro de 2016lunes, 2 de mayo de 2016

Unos consejos para la selectividad de alguien que la acaba de pasar

El viernes 29 de abril, dentro de nuestro proyecto "Ex-alumnos nos orientan",  nos visitó Auria Torres González , alumna de 2º de bachillerato del IES A Sardiñeira, de la promoción del curso 14/15. Dejó la facultad por un día y se acercó a su instituto para reunirse con los alumnos de 2º de bachillerato de este año. Nos contó su experiencia en la PAU y cómo es su vida universitaria. 
Ofreció a sus compañeros unos consejos y apreciaciones personales muy interesantes. Comparto algunas de ellas, para los que no pudísteis asistir. • Lo primero que nos dijo al comenzar, refiriéndose a la tensión que se vive esos días, fue: "Esto es lo más duro en la vida de un estudiante, todo lo que viene después es mucho mejor", así que vale la pena esforzarse porque pronto va a acabar. 
 • Lo segundo, salid con tiempo suficiente de casa, hay mucho tráfico porque mucha gente se dirige a las facultades por la PAU. Si vais justos de tiempo llegaréis muy tensos. 
 • La PAU hay que verla con normalidad, es más difícil superar bachillerato que la PAU. Verás que los exámenes son más sencillos que los que tienes a lo largo del curso. Cuando llegas allí y te sacan el examen piensas "y para esto tanta historia". 
 • El día anterior no hice nada, sólo descansar, y también descansé los días previos. Si vas tenso, ansioso y sin dormir corres el riesgo de cometer errores. Todo depende de la nota que necesites para la carrera que quieres. Si necesitas poca nota tendrás menos tensión e irás más relajado, eso te ayudará a que te salgan mejor los exámenes, pero entiendo que si necesitas mucha nota la tensión va en aumento. Pero hay que controlarla, respirar hondo, ir descansado. 
 • Una vez pasado el primer examen todo va mucho mejor, porque te das cuenta de que no es nada difícil.
 • Durante los días que dura la prueba, entre examen y examen los compañeros nos reuníamos para descansar aunque otros aprovechaban para hacer un repaso a algo que se les venía a la mente. 
 • Los profesores que están por allí te ayudan mucho, así que si tienes cualquier imprevisto ellos te ayudarán a solucionarlo
 • Es conveniente tomarse un tiempo para elegir la opción A o B de examen que vas a escoger. Las prisas pueden hacer que te equivoques en la elección, a mi me pasó en un examen, pero como ya lo tenía avanzado no pude cambiar. Mi nota hubiese sido mejor de haber hecho la otra opción. 
 • La hora y media que te dan para cada examen llega de sobra, en una hora puedes terminarlo así que tómate tu tiempo para elegir la opción, esa decisión es clave. 
 • Es muy recomendable examinarse de las materias de la fase específica porque no restan, sólo suman puntos si apruebas, es un error no presentarse a ellas.
 • Una vez terminada la PAU las gestiones posteriores son muy sencillas. La aplicación para consultar notas, reclamar y hacer la preinscripción es muy intuitiva, resulta muy fácil hacer la inscripción y la matrícula en la universidad.
 • Si tienes mala suerte y suspendes tampoco es el fin del mundo, no pasa nada porque tienes el título de bachillerato que es lo que importa, puedes estudiar un ciclo de Formación Profesional de grado superior, que está muy bien y luego te da acceso a un grado. Me gusta mucho la formación profesional, me estoy planteando hacer un ciclo cuando termine la carrera. 

Gracias Auria en nombre de tus compañeros y tus profesores/as del IES A Sardiñeira. domingo, 1 de mayo de 2016

Empleo público en el Cuerpo Nacional de Policía 2016

Se anunció en este blog la convocatoria de empleo público en el Cuerpo Nacional de Policía para el 2016. 
Completo aquí la información con la Guia Ibercaja 2015/2016 con una información muy completa para conocer a fondo la convocatoria. 

ENLACES: 
Accede al BOE
Información de los requisitos en Ibercaja
Guia Ibercaja Policía Nacional

Empleo público en el Cuerpo de la Guardia Civil 2016

Se publicó en el BOE del 22 de marzo de 2016 la oferta de empleo público para el Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2016. 

PLAZAS ANUNCIADAS:

 • Ingreso directo: Se anuncia la convocatoria de 1.734 plazas para ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.
 • Reserva de plazas en la Escala de Cabos y Guardias: Del total de 1.734 plazas convocadas para ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias, se reservan 694 a los militares profesionales de Tropa y Marinería que lleven al menos cinco años de servicios efectivos como tales.
 • Reserva de plazas para Colegio de Guardias Jóvenes: Igualmente, del total de las 1.734 plazas anteriormente indicadas, se reservan 175 para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes.
 • Las plazas reservadas a militares profesionales de Tropa y Marinería y a los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes, mencionadas en los párrafos anteriores, que no sean cubiertas por cualquier motivo, se acumularán al cupo de plazas libres, hasta el límite de las 1.734 autorizadas por el artículo 2 de este real decreto.
 • Promoción interna en el Cuerpo de la Guardia Civil: Se autoriza la convocatoria, para ingreso en los centros docentes de formación de la Guardia Civil, mediante promoción interna, de 80 plazas en la Escala de Oficiales y de 250 plazas en la Escala de Suboficiales.
ENLACES:
Accede al BOE
Información de los requisitos en Ibercaja
Guia Ibercaja de la escala de cabos y guardias.
Guia Ibercaja de la escala de oficiales.

Guia del mercado laboral 2016 en España

A través opiniones de expertos y resultados de encuestas a trabajadores, empresarios y desempleados, la guia nos ofrece un análisis global de tendencias de mercado laboral y salarios en España. Se trata de un estudio interesante para conocer las tendencias en cada sector.

Estos son algunos ejemplos de gráficos que puedes encontrar en la guia:
Cómo se accede a la universidad en otros países del mundo

Hace unos días me encontré en www.abc.es este interesante artículo sobre el acceso a la universidad en algunos países. En este momento de "indefinición" de los criterios de acceso a la universidad en España, su lectura me resulta imprescindible. Juzgad vosotros/as mismos/as. 

Artículo original: "Así se accede a la universidad en otros países del mundo" publicado en www.abc.es el 27/04/2916.

(Todas las imágenes y textos están extraídos integramente del artículo citado. Lo pego aquí por si en el futuro fallase el enlace a la web que lo publicó www.abc.es)

"Cada carrera de Educación Superior del Reino Unido establece sus propios requisitos de ingreso. Estos requisitos se establecen para garantizar que los estudiantes tienen las habilidades y los conocimientos necesarios para realizar satisfactoriamente la carrera. Los requisitos requisitos de ingreso para cada carrera de grado y de posgrado se pueden encontrar en las páginas web de las universidades o facultades.
Por lo general, para las carreras de grado se necesitan titulaciones de formación profesional (tales como as A-levels, Bachillerato Internacional, Scottish Highers o la cualificación equivalente de tu país) en asignaturas relacionadas. Para los cursos de posgrado normalmente se necesita haber obtenido una titulación en el campo de estudio. En algunos casos, laexperiencia laboral puede ser tenida en cuenta para ingresar en una carrera.
Si el inglés no es la lengua materna de los estudiantes, la universidad o facultad puede pedir la realización de una prueba de inglés o la presentación de alguna titulación antes de realizar la inscripción."


"En Francia, el título de bachiller permite el acceso directo a cualquier universidad, en teoría. En la práctica, un número creciente de universidades imponen exámenes de ingreso, una forma oficiosa de selectividad, informaJuan Pedro Quiñonero.
En 2015, 54 de las 74 universidades estatales practicaban formas oficiosas deselectividad. Se trata de una práctica que ha crecido rápidamente. El 2014, solo 33 universidades practicaban alguna forma de selectividad. Un año antes solo eran 27.
En las universidades franceses hay tres tipos de estudios y titulaciones: la «licencia», un diploma «generalista», que se obtiene con tres años de estudios tras el bachillerato; el «master», que se obtiene con dos años de estudios, tras la «licencia»; y el «doctorado», que solo se obtiene al final de ocho años de estudios, tras el título de bachiller.
Durante varias décadas, el acceso a la universidad, tras el bachillerato era casi automático, para obtener una «licencia». El acceso a los niveles superiores comportaba exámenes y pruebas de acceso. La gran novedademergente es una forma apenas veladas de selectividad a través de exámenes de ingreso."

"En Alemania la enseñanza secundaria está dividida en diferentes tipos de centro y los orientados a los estudios universitarios, denominados Gymnasium, son los que realizan las pruebas de Abitur. Los alumnos de décima clase, de 15 años, pasan un primer examen denominado MSA y cuyo resultado se toma como criterio de selección. Sin el MSA no se puede seguir el bachillerato orientado al Abitur, examen de final de ciclo de estudios secundarios y más parecido a la Selectividad española. La nota del Abiturdetermina a qué universidades y facultades se puede acceder, informaRosalía Sánchez.
El Abitur permite acceder directamente a la universidad en toda Europa, sin necesidad de exámenes adicionales, pruebas de ingreso o pruebas adicionales de idioma, ya que garantiza el conocimiento a nivel C1 del inglésy de otra lengua comunitaria.
Los exámenes del Abitur son tanto orales como escritos y duran varias horas por materia. Los alumnos tienen por lo general dos semanas de exámenes. En el certificado de graduación aparecen tanto las notas alcanzadas durante los dos últimos grados, como las calificaciones del Abitur."

"En Austria, tanto las Escuelas de Formación General como las de Formación Profesional de Grado Superior concluyen con la llamada Matura, un examen de madurez que faculta para ingresar en la Universidad, Escuelas Técnicas Superiores, Universidades Pedagógicas, Academias o Colegios Universitarios. Consiste en 3 ó 4 exámenes escritos de cinco horas de duración cada uno en días consecutivos, por lo general en mano, y otros 2 ó 3 exámenes orales de la misma duración y también en días consecutivos, por lo general en junio. Si se suspende, hay posibilidad de presentarse de nuevo en septiembre, informa Rosalía Sánchez.
Los candidatos tienen la opción de escribir un artículo científico (Fachbereichsarbeit) de una media de 35.000 caracteres que se presentará a principios del mes de febrero anterior a las pruebas. De ser aceptado por el tribunal, reduce en uno el número de exámenes escritos y ha de ser defendido en el oral correspondiente. Las materias obligatorias son siempre Alemán y Matemáticas, además de una lengua extranjera. Los colegios orientados a Ciencias exigen además Biología o Física.
La junta de examen consta de profesores del candidato, el director y un presidente externo, por lo general un alto funcionario. Los exámenes orales se llevan a cabo públicamente y puede acudir cualquiera."

"En Estados Unidos, un estudio del consejo de colegios de las grandes ciudadades, que agrupa a 70 grandes distritos escolares, señala que desde preescolar hasta finalizar la etapa obligatoria a los 17 años, los estudiantes de las grandes capitales se enfrentan a unos 112 exámenes estandarizados sin contar las pruebas internacionales. Eso supone unos ocho en un solo curso. En los casos más extremos y polémicos, los resultados determinan el futuro académico de los estudiantes.
Cualquier estudiantes que quiera ingresar en una universidad americana tiene que superar el SAT, un exámen imprescindible que se debe comenzar a preparar al menos dos años antes de empezar la universidad.
Prácticamente todas las universidades con programas de cuatro años en los Estados Unidos exigen un examen de ingreso estandarizado como parte de su proceso de admisión. La mayoría de las universidades requieren el SAT en sus procesos de admisión, las universidades más exigentes académicamente también requieren un examen adicional con temas más específicos (conocidos como SAT II o SAT Subject Tests).
Hay otro examen, llamado ACT, que también es aceptado en la mayoría de universidades, en la NCAA y en la NAIA."

"En Italia existe el «numerus clausus» en la mayoría de las universidades, tanto públicas como privadas. El ingreso en la mayoría de las facultades se hace mediante un test previo, una vez aprobado en el Instituto o Liceo lo que se llama «examen de madurez», que consiste en una especie de reválida al final del ultimo curso de estudios de instrucción secundaria superior, informaÁngel Gómez Fuentes.
Solamente en algunas facultades, con menor demanda, existe el ingreso directo, sin test previo: Es el caso de algunas especialidades de ingeniería o la facultad de matemáticas.
En cambio, el acceso a ciertas facultades se hace extremadamente difícil por la limitación de plazas. Así ocurre en Medicina, por ejemplo: en el 2015 se presentaron 53.268 solicitudes de estudiantes de toda Italia aspirantes a una de las 9.402 plazas que había en las diversas facultades de Medicina en las universidades públicas del país. Se trata de test psicotécnicos, que incluyen también, en el caso de Medicina, preguntas relacionadas con Biología, Fisica, Química y Matemáticas.
En las universidades privadas existen igualmente «numerus clausus», con test de ingreso previos y donde se hace difícil entrar, especialmente las más prestigiosas, como la Bocconi en Milán y la Luiss en Roma.
Dada la dificultad de superar algunos test en las facultades de más difícil acceso, los estudiantes se preparan el examen academias especializadas."
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...