Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), fundamentalmente de educación secundaria.

En las etiquetas podrás encontrar todas las entradas publicadas según temática. Para facilitar la búsqueda de información se han agrupado las etiquetas en las siguientes categorías: Orientación académica y profesional, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos.

Para ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

martes, 1 de septiembre de 2015

Axudas para adquisición de material escolar 2015/2016A Consellería de Educación convoca axudas de 50 euros para a adquisición de material escolar para o alumnado de centros sostidos con fondos públicos. 

DESTINATARIOS:
- Alumnado de educación primaria, secundaria e educación especial.
- Ter unha renta per cápita igual ou inferior a 5400 euros.

LUGAR E PRAZO DE SOLICITUDE:
1. As axudas serán solicitadas polos pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado. Presentarase unha solicitude por cada alumno ou alumna matriculados.
2. As solicitudes (anexo I) deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro en que estea matriculado o alumno ou alumna, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos.
3. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (DOG 1 de setembro).

SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN:
Os formularios de solicitude poderán obterse na guía de procedementos e servizos no enderezo https://sede.xunta.es, tamén se poderán descargar en formato PDF do portal educativo no enderezo electrónico http://www.edu.xunta.es
A documentación que hai que achegar xunto á solicitude será a seguinte: 
a) Copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta telemática. 
b) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables da unidade familiar. 
Só no caso de non ter libro de familia ou se a situación familiar, no día 31 de decembro de 2013, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar

ENLACES:

Calendarios escolares 2015/2016 en Galicia para descargar

Da web da Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística comparto estes excelentes calendarios escolares para descargar e imprimir, co obxeto de darlles difusión entre a comunidade educativa. 


 Calendario Escolar Anual 2015-2016Calendario Escolar Anual 2015-2016 (Excel 2010)
 Calendario Mensual 2015-2016Calendario Mensual 2015-2016 (Excel 2010)
 Calendario Anual pequeno 8 x páxina 
 Calendario Anual mediano 4 x páxina 
 Temporalización Primaria Anual - 1 folla vertical Temporalización Primaria Anual - 1 folla vertical
 Temporalización Primaria Trimestral - 3 follas verticais Temporalización Primaria Trimestral - 3 follas verticais
 Temporalización Secundaria-Bach FP Anual - 1 folla verticalTemporalización Secundaria-Bach FP Anual - 1 folla vertical
 Temporalización Secundaria-Bach-FP
Trimestral - 3 follas verticais
 Temporalización Secundaria-Bach-FP Trimestral - 3 follas verticais

lunes, 31 de agosto de 2015

Acceso e admisión en FP Básica en Galicia 2015/2016CALENDARIO DE ACCESO E ADMISIÓN:

 • Presentación de solicitudes: Do 1 ao 10 de setembro ata as 13´00h.
 • Entrega do consentimento dos pais de incorporación a FP Básica no centro de orixe (anexo IV):  antes do 9 de setembro.  
 • Publicación da listaxe de admitidos: 11 de setembro
 • Prazo de reclamación contra as listaxes ante a dirección do centro: 14 e 15 de setembro
 • Matrícula: Entre o 11 e o 18 de setembro.

O alumnado repetidor de primeiro curso ou que teña promoción a segundo presentará a solicitude de admisión e matrícula no mesmo centro en que estivese matriculado no curso previo. O prazo para a presentación desta solicitude e o prazo para formalizar a matrícula son os referidos con anterioridade.
REQUISITOS:

Cumprir simultáneamente os seguintes requisitos:
a) Facer 15 ou 16 anos no ano de inicio do ciclo formativo. 
b) Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcionalmente, ter cursado o segundo curso. 
c) Ser proposto/a polo equipo docente ao pai, á nai ou á persoa que teña a titoría legal para a incorporación a un ciclo de formación profesional básica. 
d) Cumprirá, ademais, o consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais do alumno ou da alumna, para cursar estas ensinanzas.

DOCUMENTACIÓN:

O alumno ou a alumna que fosen propostos/as para realizar un ciclo de formación profesional básica deberán presentar unha única solicitude de admisión e matrícula, segundo o modelo do anexo I, na secretaría do centro en que pretendan ser admitidos/as en primeira opción, e xuntaráselle a seguinte documentación: 

a) Copia do DNI ou NIE, no caso de non dar o consentimento para a comprobación dos datos de identidade no Sistema de verificación do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
b) Comunicación de incorporación á formación profesional básica (anexo IV)
c) Certificado de discapacidade, no caso de participar no proceso de admisión pola reserva para persoas con discapacidade e se se dá algunha das seguintes situacións:
1º. Non autorizar a consulta dos datos relativos ao certificado de discapacidade en poder da Administración autonómica de Galicia.
2º. Se o órgano competente para emitir o certificado de discapacidade non pertence á Administración autonómica de Galicia. 

O modelo de solicitude axustarase ao establecido no anexo I desta orde. Estará dispo­ñible no enderezo https://sede.xunta.es e na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp .

A solicitude deberá ser asinada pola persoa solicitante. Se esta é menor de idade, ademais deberá ser asinada por calquera dos/das titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio destes, será necesaria a sinatura de ambos os proxenitores, agás nos supostos de alumnado afectado por situacións de violencia de xénero ou de que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. Nestes casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o que o centro educativo a cotexe. 

A persoa interesada terá dereito a que o centro lle expida copia ou xustificante, con data e selo, acreditativa da presentación da solicitude. 

No caso de que a docencia do ciclo se organice en dous centros, de xeito que nun centro se impartan os módulos asociados a unidades de competencia e o resto dos módulos noutro centro, a solicitude deberá presentarse no centro onde se impartan os módulos asociados a unidades de competencia.

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN:

Para realizar a proposta de incorporación dun alumno ou dunha alumna a un ciclo formativo de formación profesional básica seguirase o procedemento seguinte:

Reunión do equipo docente para decidir a proposta de alumnado susceptible de cursar unha FP Básica. Celebrarase na última sesión de avaliación e a proposta será asinada por todo o equipo docente e o orientador/a.

Elaboración por duplicado do Consello Orientador por parte do titor conforme ao anexo II, asinado polo titor/a, o orientador/a e o Director/a.

Comunicación por parte do Director/a aos pais da proposta, entregaralles un exemplar do consello orientador e o anexo III (Consentimento dos pais de incorporación do alumno).

 O documento de consentimento deberá vir debidamente cuberto e asinado por calquera dos/as titulares da patria potestade ou representantes legais antes do 9 de setembro.  No caso de separación ou divorcio destes, será necesaria a sinatura de ambos os proxenitores, agás nos supostos de alumnado afectado por situacións de violencia de xénero ou de que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. Nestes casos, será necesario presentar, xunto co documento, a resolución xudicial correspondente para que o centro educativo a cotexe.

4º  No caso de que o pai, a nai ou os/as titores/as legais do alumno ou da alumna dean o consentimento para o/a incorporar a estas ensinanzas, a dirección do centro educativo entregaralles por duplicado o documento de comunicación de incorporación á formación profesional básica segundo o modelo do anexo IV. Un dos exemplares deberá ser entregado no centro onde o alumno ou a alumna soliciten a súa admisión.

Un exemplar do consello orientador e, de ser o caso, do documento de consentimento incluiranse no expediente académico.

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS:

Nº de prazas por ciclo: 20, das cales 2 serán reservadas para o alumnos que teñan recoñecida unha discapacidade.

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, no caso de existir maior número delas que de postos escolares dispoñibles, asignaranse as prazas conforme os seguintes criterios de prioridade: 

a) Alumnado que cursase 2º de ESO. 
b) Alumnado que cursase 3º de ESO. 
c) Alumnado que cursase 4º de ESO. 

Dentro de cada grupo, ordenarase de menor a maior idade. 

En caso de empate entre varias persoas solicitantes por un mesmo posto escolar e co obxectivo de favorecer o fomento das vocacións nas áreas con infrarrepresentación de mulleres ou de homes, seleccionarase en virtude do sexo menos representado na área profesional en que se demande a praza de formación. 

Se logo de aplicados estes criterios se mantén o empate, este resolverase aplicando o procedemento e o resultado do sorteo que anualmente realiza a consellería con competencias en educación para a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos:

Resultado do sorteo 2015:
Letras primeiro apelido: ¨H¨ e ¨E¨
Letras segundo apelido: ¨W¨ e ¨I¨

Ampliación da oferta de ciclos de FP Dual en Galicia

Publicouse a Orde do 19 de agosto de 2015 pola que se amplían os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos.

OFERTA DE ENSINANZAS:REQUISITOS DOS SOLICITANTES:
Para poderen acceder a este proxecto de formación profesional dual, as persoas aspirantes deberán cumprir o seguinte:
 • Ter entre dezaseis e vinte e nove anos no ano natural en que se inicien os estudos, no caso dos ciclos de grao medio, e entre dezaoito e vinte e nove anos, no caso dos ciclos de grao superior.
 • Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos establecidos no artigo 36 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, para poder matricularse en todos os módulos profesionais do ciclo formativo correspondente, e que se detallan no modelo de solicitude, no anexo I desta orde.
 • Carecer da cualificación profesional, obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.
 • Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para poder efectualo.
 • Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que fose cursando outro ciclo formativo.

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES:
As solicitudes de inscrición para participar nestes proxectos experimentais de formación profesional dual poderán entregarse en calquera dos centros que teña oferta de formación profesional dual autorizada e irán dirixidas ao seu director ou á súa directora.

DOCUMENTACIÓN:
A solicitude de admisión, anexo I, deberá ir acompañada da seguinte documentación:
 • Copia do DNI ou NIE, no caso de non dar o consentimento para a comprobación dos datos de identidade no sistema de verificación do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro.
 • Certificación académica relativa aos requisitos de acceso, no caso de non ter realizado os estudos ou as probas de acceso no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Currículo co formato Europass, que se poderá elaborar no enderezohttp://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO:
 • Presentación de solicitudes: do 1 ao 14 de setembro ás 13 horas.
 • Relación provisional de persoas solicitantes: 15 de setembro
 • Reclamación á relación provisional de persoas solicitantes: 16 e 17 de setembro
 • Relación definitiva de persoas solicitantes: 18 de setembro
 • Período de selección por parte da entidade colaboradora: do 18 ao 25 de setembro
 • Relación de persoas admitidas e en espera: a partir do 25 de setembro
 • Matrícula: 2 días hábiles desde a publicación da listaxe de persoas admitidas e en espera. Data límite: 30 de setembro
ENLACES:

sábado, 22 de agosto de 2015

PREMIOS ESO AO ESFORZO E Á SUPERACIÓN PERSONAL CURSO 2015


 
A Consellería de Educación convocou a Orde do 24 de agosto de 2015 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2014/15.

DOTACIÓN: Un máximo de 20 premios de 750 euros cada un.

REQUISITOS: 
1. Cursar durante o curso 2014/15 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.
2. Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.
3. Os alumnos e alumnas que sexan candidatos/as ao premio deberán merecer un especial recoñecemento pola dedicación e esforzo demostrado ao longo da etapa en superar as súas dificultades, ben de tipo persoal, educativas e/ou do contorno familiar e sociocultural, polo que se significan singularmente, e se fan merecedores de optar a esta modalidade de premios.
4. O perfil obxecto destes premios correspóndese co alumnado:
a) Que procede de contornos socioculturais desfavorecidos ou de contornos familiares disfuncionais que supoñan desvantaxe manifesta cara conseguir rematar os seus estudos. 
b) En proceso de superación de enfermidades crónicas ou con discapacidades que condicionan o seu rendemento escolar, a súa relación persoal e a súa inserción social.

PRAZO: Ata o 22 de setembro de 2015 (un mes a partir do día seguinte da publicación da orde no DOG - 21 de agosto)

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 • As solicitudes deberán presentarse pola persoa interesada, ou polos representantes legais, preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado ED311E dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es 
 • Alternativamente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera rexistro, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia ou o anexo I da orde. A dirección é a seguinte: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo, Edificio Administrativo San Caetano, s/n, bloque 2, 1º andar, 15781 Santiago de Compostela.
 • O centro onde se atopa o expediente do alumno enviará a documentación complementaria á mesma dirección, onde se inclúe un informe xustificativo sobre a proposta elaborado por unha comisión establecida para tal fin. 
PUBLICACIÓN DE SOLICITUDES:
 • A relación provisional de admitidos e excluídos farase pública nos dez días naturais posteriores á finalización do prazo de presentación de solicitudes.
 • Os/as interesados/as disporán dun prazo de 10 días para a reclamación ou emenda das carencias ou deficiencias detectadas na documentación achegada.
 • O prazo máximo para publicar a relación definitiva de admitidos ou excluídos será dun mes desde o día seguinte ao da finalización do prazo de presentación de solicitudes.
 • A relación de alumnado admitido e excluído e as puntuacións obtidas polos candidatos e candidatas publicaranse no portal educativo https://www.edu.xunta.es e na páxina de inicio da aplicación https://www.edu.xunta.es/premioseso; ademais poderá solicitarse información no teléfono 881 99 77 01 da Unidade de Atención a Centros (UAC).
ENLACES:

miércoles, 12 de agosto de 2015

Los títulos de FP con más contratos en 2014

Información publicada en el País el 12 de agosto de 2015 basada en un informe de inserción laboral publicado por el MEC.

"Nueve títulos de Formación Profesional (FP) de los 172 existentes en España concentran más de la mitad de los contratos que se hicieron a los graduados en estas enseñanzas en 2014. La mayoría corresponden al sector servicios..." ENLACE PARA LEER TODO EL ARTÍCULO.

martes, 11 de agosto de 2015

CONVOCADAS BECAS GENERALES PARA ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS Y SUPERIORES NO UNIVERSITARIOS EN EL 2015/2016ESTUDIOS: Pueden solicitar estas becas los estudiantes que estén matriculados en el curso 2015-2016 en alguno de los siguientes niveles:
 • Primer y segundo cursos de Bachillerato.
 • Formación Profesional de grado medio y de grado superior.
 • Enseñanzas artísticas profesionales.
 • Enseñanzas deportivas.
 • Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales, incluida la modalidad de distancia.
 • Enseñanzas artísticas superiores.
 • Estudios religiosos superiores.
 • Estudios militares superiores.
 • Cursos de preparación para pruebas de acceso a la Formación Profesional impartidos en centros públicos y privados concertados.
 • Formación Profesional Básica. 

REQUISITOS:

1. No estar en posesión de un título del mismo o superior nivel al correspondiente al de los estudios para los que se solicita la beca.
2. Estar matriculado en alguna de las enseñanzas del sistema educativo español comprendidas en la convocatoria.
3. Requisitos académicos:
 • Acreditar no estar repitiendo curso.
 • Solicitantes de primer curso: obtener una nota media de 5,50 puntos.
 • En enseñanzas artísticas superiores, estudios religiosos superiores y estudos militares superiores acreditados obtenidos en la prueba o curso de acceso 6,50 puntos.
4. Requisitos de carácter económico: no superar determinados niveles de renta y patrimonio familiares. A efectos de las becas y ayudas al estudio del curso 2015-2016, se computará el ejercicio 2014.

CUANTÍAS:

A) Gratuidad de la matrícula: Comprenderá el precio público oficial de los servicios académicos universitarios correspondiente a los créditos en que se haya matriculado el estudiante por primera vez en el curso 2015-2016, en los términos previstos en el artículo 5 de esta Resolución. 
B) Cuantía fija ligada a la renta del solicitante: 1.500,00 euros. 
C) Cuantía fija ligada a la residencia del solicitante durante el curso: 1.500,00 euros. 
D) Beca básica: 200,00 euros. 
E) Cuantía variable y distinta para los diferentes solicitantes que resultará de la ponderación de la nota media del expediente del estudiante y de su renta familiar y cuyo importe mínimo será de 60,00 euros.

PLAZO de presentación de la solicitud: Del 7 de agosto al 30 de septiembre del 2015. 

La SOLICITUD se presenta mediante: formulario on-line a través de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. No hay que aportar documentación pues las unidades encargadas de la tramitación consultarán y obtendrán de la administración correspondiente todos los datos necesarios para verificar que se reúnen los requisitos generales, académicos y económicos.

Sólo en determinados supuestos muy específicos se deberá aportar la documentación concreta que se le especificará en el formulario.
domingo, 9 de agosto de 2015

CONVOCADAS BECAS GENERALES PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 2015/2016Las becas generales para estudios universitarios se dirigen a estudiantes que en el curso 2015-2016 estén matriculados en alguno de los siguientes niveles:

 • Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado y de Máster.
 • Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.
 • Curso de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25 años impartido por universidades públicas.
 • Complementos de formación para acceso u obtención del título de Máster y créditos complementarios para la obtención del título de Grado o para proseguir estudios oficiales de licenciatura.

No se incluyen en esta convocatoria las becas para la realización de estudios correspondientes al tercer ciclo o doctorado, estudios de especialización ni títulos propios de las universidades.

REQUISITOS ACADÉMICOS: 
No estar en posesión de un título del mismo o superior nivel al correspondiente al de los estudios para los que se solicita la beca.
Estar matriculado en alguna de las enseñanzas del sistema educativo español que se incluyen en esta convocatoria.
Enseñanzas conducentes al título de grado y de primero y segundo ciclo. Estudiantes que se matriculen por primera vez: Estar matriculados en un número mínimo de créditos.
A) Estudios de grado: 60 créditos en régimen de dedicación académica a tiempo completo.
B) Estudios de primer y segundo ciclo: el número de créditos que resulte de dividir el total de los que integran el plan de estudios, excepto los de libre elección, entre el número de años que lo componen.
Para obtener la beca de matrícula, la cuantía asociada a la renta, la cuantía asociada a la residencia y la cuantía variable, la nota no deberá ser inferior a 6´50 puntos. Para obtener la beca de matrícula como único componente, la puntuación no deberá ser inferior a 5´50 puntos.

REQUISITOS ECONÓMICOS: 
No superar determinados niveles de renta y patrimonio familiares. A efectos de las becas y ayudas al estudio del curso 2015-2016, se computará el ejercicio 2014.
Web dudasbecasmec


PLAZO Y FORMA PARA LA SOLICITUD: Del 7 de agosto al 15 de octubre de 2015.

AYUDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO PARA EL CURSO 2015- 2016

El Ministerio de Educación publicó la convocatoria de becas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso 2015-2016.Tipo de ayudas que se convocan:
 • Ayudas directas para el alumnado incluyendo al afectado por TDAH (trastorno por déficit de atención por hiperactividad) que requiera por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. 
 • Subsidios por necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastorno grave de conducta para familias numerosas.
 • Ayudas para programas específicos complementarios a la educación reglada para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociado a altas capacidades intelectuales.

Requisitos para solicitar esta beca:

1. Acreditar la necesidad específica de apoyo educativo mediante alguna de las siguientes vías: 
 • Certificado de un equipo de valoración y orientación de un centro base del Instituto de Mayores y de Servicios Sociales u órgano correspondiente de la comunidad autónoma.
 • Certificado de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del departamento de orientación dependientes de la administración educativa correspondiente.
 • Certificado de discapacidad.
2. Tener cumplidos dos años de edad a 31 de diciembre de 2014. Excepcionalmente, podrán concederse ayudas a alumnos menores de dos años siempre que los equipos correspondientes certifiquen la necesidad de escolarización más temprana por razón de las características de la discapacidad.

3. Estar escolarizado en centro específico, en unidad de educación especial de centro ordinario o en centro ordinario que escolarice alumnos que presentan necesidades educativas especiales, que hayan sido creados o autorizados definitivamente como tales por la administración educativa competente, en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes.

4. Estar cursando alguno de los siguientes niveles educativos:
a) Educación Infantil.
b) Educación Primaria.
c) Educación Secundaria Obligatoria.
d) Bachillerato.
e) Ciclos formativos de grado medio y superior.
f) Enseñanzas artísticas profesionales.
g) Programas destinados a la obtención de una cualificación profesional inicial
h) Formación Profesional Básica.
i) Programas de formación para la transición a la vida adulta.

5. Además para obtener el subsidio se requerirá ser miembro de familia numerosa 
de cualquier categoría, de acuerdo con la normativa vigente.

Requisitos para el alumnado con altas capacidades:

1. Presentar necesidad específica de apoyo educativo asociada a alta capacidad intelectual siempre que dicha necesidad haya sido acreditada mediante certificado de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del departamento de orientación dependiente de la administración educativa correspondiente.

2. Tener cumplidos seis años de edad a 31 de diciembre de 2015.

3. Estar cursando alguno de los siguientes niveles educativos:
a) Educación Primaria.
b) Educación Secundaria Obligatoria.
c) Bachillerato.
d) Ciclos formativos de grado medio y superior.
e) Enseñanzas artísticas profesionales

SOLICITUD:

 • Solicitantes con certificado reconocido de firma electrónica: a través del registro telemático del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
 • Solicitantes sin certificado reconocido de firma electrónica: imprimirán el modelo de solicitud y lo presentarán, una vez firmado, en el centro educativo en que se van a realizar los estudios en el curso 2015/2016.

El PLAZO va desde el 2 de agosto hasta el 30 de septiembre del 2015.

ENLACES: lunes, 13 de julio de 2015

CONVOCADOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO 2015 EN GALICIA

A Consellería de Educación publicou a Orde do 26 de xuño de 2015 pola que se convocan os premios extraordinarios de Educación Secundaria Obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2014- 2015.

DOTACIÓN: Concederanse un máximo de 20 premios de 750 euros cada un. 

Os REQUISITOS para optar a estes premios son:
 • Ter cursado 4º de ESO no curso 14-15.
 • Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de ESO.
 • Obter unha media igual ou superior a 9´00 puntos (media de todas as materias dos catro cursos de ESO, excepto Relixión e as áreas validadas ou exentas).
O PRAZO de presentación de solicitudes vai dende o 8 ao 31 de xullo de 2015.

A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado ED311D dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos. Os centros educativos non se consideran rexistros para a entrega da solicitude. 

PROBAS:

Os aspirantes aos premios extraordinarios ao rendemento académico deberán realizar unha proba estruturada en dúas partes que valorarán os obxectivos e as competencias básicas acadadas polo alumnado, e constará de diversas cuestións coas cales deberá mostrar o grao de consecución das competencias social e cidadá, en comunicación lingüística e matemática. Cada parte da proba desenvolverase nun tempo máximo de dúas horas.

a) A primeira parte constará de diversas cuestións referidas ás seguintes materias de cuarto curso: Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura e primeira lingua estranxeira, agás no caso de alumnado con exención en lingua galega e literatura, que quedará exento da realización da correspondente parte da proba, sempre e cando a dita exención se acredite documentalmente.
 

b) Na segunda parte o alumnado dará resposta a diversas cuestións de tres materias do currículo de cuarto curso: Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Matemáticas e unha a escoller de entre Bioloxía e Xeoloxía, Educación Plástica e Visual, Física e Química, Latín, Música e Tecnoloxía.


domingo, 5 de julio de 2015

PRECIOS DE LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES EN GALICIA

Resultado de imagen de cuanto cuesta la universidad
PRECIOS CURSO 2015/2016:
Se publica el Decreto 90/ 2015, del 18 de junio, por el que se fijan los precios correspondientes a los estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional en la enseñanza universitaria para el curso 2015/16. Enlace

PRECIOS CURSO 2014/2015:
Se publica el Decreto 77/ 2014, del 20 de junio, por el que se fijan los precios correspondientes a los estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional en la enseñanza universitaria para el curso 2014/15. Enlace

ESTADÍSTICA DE PRECIOS PÚBLICOS UNIVERSITARIOS:
Web del Ministerio con datos sobre los precios de los grados según experimentalidad y comunidad autónoma. Enlace

sábado, 27 de junio de 2015

Convocatoria de probas libres para títulos extinguidos de Formación Profesional LOXSE

No curso 2015/2016 entran en vigor novos títulos de formación profesional LOE, por ese motivo o alumnado que non rematou os ciclos da lei anterior LOXSE, ao deixar de impartirse éstes, disporá de dúas convocatorias para presentarse ás probas libres e superar os módulos pendentes para obter a titulación. 

Resultado de imagen de probas libres títulos extinguidos fpAs probas libres inclúen a avaliación de todos os módulos dos ciclos formativos extinguidos e que se relacionan no anexo da orde de convocatoria, agás o módulo de FCT. O alumnado disporá de dúas convocatorias, que terán lugar no curso académico seguinte ao da extinción definitiva da docencia do ciclo formativo.

Logo de rematadas as dúas convocatorias, o alumnado que aínda teña módulos pendentes e desexe finalizar os seus estudos poderá matricularse nas ensinanzas do novo título equivalente. Para isto aplicarase o réxime de validacións de módulos regulados no real decreto do título correspondente.

PRAZOS PARA A INSCRICIÓN:
 • Para a primeira convocatoria: do 7 ao 17 de xullo de 2015
 • Para a segunda convocatoria: do 6 ao 16 de maio de 2016

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...