Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

miércoles, 27 de julio de 2016

Convocados Premios Extraordinarios de ESO ao rendemento académico 2016 en Galicia

A Consellería de Educación publicou a Orde do 7 de xuño de 2016 pola que se convocan os premios extraordinarios de Educación Secundaria Obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2015 - 2016.

DOTACIÓN: Concederanse un máximo de 20 premios de 750 euros cada un. 

Os REQUISITOS para optar a estes premios son:
 • Ter cursado 4º de ESO no curso 15 -16 no Réxime Ordinario en Galicia. 
 • Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de ESO.
 • Obter unha media igual ou superior a 9´00 puntos (media de todas as materias dos catro cursos de ESO, excepto Relixión e as áreas validadas ou exentas).
O PRAZO de presentación de solicitudes será de  vinte días a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (27 de xullo de 2016).

A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado ED311D dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos. Os centros educativos non se consideran rexistros para a entrega da solicitude. 

PROBAS:

Os aspirantes aos premios extraordinarios ao rendemento académico deberán realizar unha proba estruturada en dúas partes que valorarán os obxectivos e as competencias básicas acadadas polo alumnado, e constará de diversas cuestións coas cales deberá mostrar o grao de consecución das competencias social e cidadá, en comunicación lingüística e matemática. Cada parte da proba desenvolverase nun tempo máximo de dúas horas.

a) A primeira parte constará de diversas cuestións referidas ás seguintes materias de cuarto curso: Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura e primeira lingua estranxeira, agás no caso de alumnado con exención en lingua galega e literatura, que quedará exento da realización da correspondente parte da proba, sempre e cando a dita exención se acredite documentalmente.
 

b) Na segunda parte o alumnado dará resposta a diversas cuestións de tres materias do currículo de cuarto curso: Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Matemáticas e unha a escoller de entre Bioloxía e Xeoloxía, Educación Plástica e Visual, Física e Química, Latín, Música e Tecnoloxía.

INFORMACIÓN AOS INTERESADOS/AS:
ENLACES:

sábado, 16 de julio de 2016

Becas Repsol 2016 para alumnos de Formación Profesional


Como cada verano la Fundación Repsol abre la convocatoria de becas para alumnos/as que van a estudiar ciclos de Formación Profesional en localidades de entornos industriales de Repsol, con el objeto de promover la formación en esta modalidad.

Si vas a estudiar Formación Profesional de Química 
en el IES A Sardiñeira (A Coruña), esto te interesa.

Se convocan un total de 100 becas de 800 euros cada una, distribuídas en las siguientes localidades: 
 • A Coruña y Arteixo (Complejo Industrial Repsol en A Coruña de Repsol Petróleo)
 • Cartagena y La Unión (Complejo Industrial Repsol en Cartagena)
 • Puertollano (Complejo Industrial Repsol en Puertollano)
 • Tarragona, Reus, Valls y Vila-seca (Complejo Industrial Repsol en Tarragona)
 • Abanto-Zierbena, Muskiz y Zierbena (Complejo Industrial Petronor)


En cada localidad se otorgarán un total de 20 becas:
 • 5 Becas para estudiantes de ciclo medio.
 • 15 Becas para estudiantes de ciclo superior. 


A estudiantes de cualquiera de estas familias profesionales:
 • Electricidad/Electrónica
 • Fabricación Mecánica
 • Instalaciones y Mantenimiento
 • Edificación y obra civil
 • Energía y Agua
 • Química
 • Informática y comunicaciones
 • Administración y gestión
 • Comercio y marketing
 • Sanidad
 • Seguridad y Medio Ambiente


Hay que cumplir todos y cada uno de estos requisitos:
 • Estar matriculado, haber realizado una pre-inscripción o una reserva de plaza en enseñanzas de Formación Profesional en alguno de los centros educativos ubicados en los siguientes municipios: A Coruña, Arteixo, Cartagena, La Unión, Abanto-Zierbena, Muskiz y Zierbena, Puertollano, Tarragona, Reus, Valls y Vila-seca.
 • Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1980.
 • Estar en posesión del correspondiente título académico, haber superado las pruebas de acceso o los cursos puentes correspondientes que permita su matriculación en alguno de los Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior (CFGM o CFGS). En el caso de renovación de la beca, haber superado la totalidad de los módulos profesionales del curso anterior al curso 2016/17
 • Estar matriculado del curso completo del régimen ordinario impartido en el centro docente. Quedan excluidos de opción a beca aquellos estudiantes que vayan a cursar solamente las prácticas obligatorias del curso (FCT) y/o el módulo de Proyecto. Quedan excluidos en el caso de renovación de beca, aquellos estudiantes que durante el curso anterior no estuviesen matriculados en la totalidad de los módulos profesionales del curso correspondiente al ciclo formativo que le dio acceso a la beca.
 • No estar repitiendo curso.

Reserva para discapacidad: 
Se reserva un 5% de las becas para los estudiantes con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, siempre y cuando cumplan los requisitos. 

Compatibilidades:
 • No será requisito que el estudiante esté empadronado en los municipios indicados.
 • No se limita la nacionalidad del estudiante (español, comunitario o extra-comunitario).
 • No será excluyente que el estudiante tenga otro título superior o universitario.
 • No se excluirán a estudiantes de FP Dual.
 • Esta beca es compatible con otras becas concedidas por instituciones públicas y/o privadas.

Plazo y solicitud:
Del 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2016.
Cumplimentar el formulario de solicitud online accesible en becasfp.fundacionrepsol.com  adjuntando la documentación que se le solicite. Consulta las instrucciones en la web.

Enlace a la web con toda la información:
becasfp.fundacionrepsol.com/

domingo, 10 de julio de 2016

Convocatoria das probas de acceso ás ensinanzas deportivas 2016

Publicouse no DOG do 6 de xullo a resolución pola que se convocan as probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2016-2017.

Requisitos de acceso: 

GRAO MEDIO:
a) Título de graduado en ESO na opción de ensinanzas académicas ou na de ensinanzas aplicadas, ou equivalente e superar unha proba específica. Para o acceso ao segundo nivel de grao medio, ter superados os estudos do primeiro nivel na correspondente modalidade ou especialidade deportiva. 
b) Sen título de ESO e con 17 anos cumpridos, superar a proba de madureza.
c) A proba de madureza poderase substituír pola proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de formación profesional ou de artes plásticas e deseño, ou a de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

GRAO SUPERIOR:
a) Co título de técnico deportivo na modalidade ou especialidade deportiva correspondente, experiencia deportiva, e ter, cando menos, algún dos seguintes títulos para efectos académicos: Bacharel ou equivalente, Técnico superior, Título universitario, Certificado acreditativo de ter superadas todas as materias do bacharelato. 
b) Sen título académico, e con 19 anos, superar unha proba de madureza, ou 18 anos se se ten o título de técnico deportivo da modalidade correspondente, un título de técnico relacionado con aquel a que se desexa acceder. 
c) A proba de madureza poderase substituír pola parte común da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de FP ou de artes plásticas e deseño, ou a de acceso á universidade para maiores de 25 anos.


Prazo de inscrición nas probas: Do 7 ao 21 de xullo de 2016. 
Aquelas persoas que teñan pendente algunha materia de bacharelato ou ESO poderán presentarse á proba de acceso, sempre e cando acrediten no prazo de matrícula, no mes de setembro, a superación da materia ou materias pendentes. En calquera caso poderán presentarse á proba de madureza, que se celebrará o 2 de setembro.

Celebración da proba de madureza: O 2 de setembro de 2016 no IES As Fontiñas en Santiago de Compostela. O alumnado que deba realizar a proba de madureza farao constar na epígrafe correspondente da inscrición. No caso de non superar a dita proba, non será admitido na específica.

Celebración das probas específicas para as titulacións de técnicos deportivos: Setembro do 2016. 
 • Na modalidade de Fútbol terá lugar no IES Universidade Laboral en Culleredo, o día 6 de setembro ás 10.00 horas, e no IES Sánchez Cantón en Pontevedra (instalación A Xunqueira), o día 7 de setembro ás 10.00 horas. Os aspirantes só poderán realizar as probas no centro en que formalizaron a inscrición.
 • Na modalidade de Balonmán terá lugar no IES Sánchez Cantón en Pontevedra (instalación A Xunqueira), o día 7 de setembro ás 9.30 horas. 
 • Na modalidade de Fútbol sala terá lugar no IES As Lagoas en Ourense, o día 9 de setembro ás 10.00 horas. 
 • Na modalidade de Baloncesto terá lugar no IES Fermín Bouza Brey en Vilagarcía de Arousa, o día 12 de setembro ás 10.00 horas. 
 • Na modalidade de Atletismo terá lugar no IES Nosa Señora dos Ollos Grandes en Lugo, o día 14 de setembro ás 10.00 horas.
 • Na modalidade de Hípica terá lugar no centro autorizado CEMAR en Mondariz-Balneario, o día 15 de setembro ás 10.00 horas.
 • Na modalidade de Salvamento e Socorrismo, o día 16 de setembro nas instalacións da Academia Galega de Seguridade Pública da Estrada ás 10.00 horas.
 • Na modalidade de Vela, o día 20 de setembro ás 10.00 horas, nas instalacións do porto deportivo da Pobra do Caramiñal, podendo variar a data do exame no caso de non darse as condicións meteorolóxicas establecidas. 
 A inscrición para realizar as probas farase preferentemente na secretaría dos centros públicos onde se imparten ensinanzas deportivas indicados no anexo VI, coa excepción dos aspirantes ás especialidade de Hípica, que se imparte no CPR Cemar Mondariz e no CPR Santa Apolonia e de Vela que se imparte no CPR Santa Apolonia, que deberán formalizala nos centros públicos a que están adscritos.

Prazo de matrícula nas ensinanzas deportivas: Desde a data da publicación de admitidos en cada especialidade ata o 26 de setembro de 2016.


INSTRUCIÓNS E CONTIDOS DA PROBA DE MADUREZA:

I. Proba de madureza dos ciclos de grao medio das ensinanzas deportivas: A proba de madureza constará das seguintes partes: 
 • Desenvolvemento por escrito, durante o tempo máximo dunha hora, das cuestións que se formulen sobre lingua galega a partir dun texto escrito.
 • Desenvolvemento por escrito, durante o tempo máximo dunha hora, das cuestións que se formulen sobre lingua castelá a partir dun texto escrito. 
 • Desenvolvemento por escrito, durante un tempo máximo dunha hora, das cuestións que se formulen referidas a contidos socioculturais. 
 • Desenvolvemento por escrito, durante un tempo máximo dunha hora, das cuestións que se formulen referidas a contidos científico-tecnolóxicos (matemáticas, ciencias da natureza e tecnoloxía). 
Nestes exercicios valoraranse a madureza e o nivel de coñecementos sobre estas áreas propias do currículo da educación secundaria obrigatoria. 
Cumprirá seleccionar tres das ditas materias e desenvolver por escrito unha cuestión de entre dúas que se propoñan, para cada unha das tres elixidas. 

II. Proba de madureza dos ciclos de grao superior das ensinanzas deportivas: A proba de madureza versará sobre as seguintes materias comúns propias do currículo do bacharelato: 

– Lingua Galega e Literatura.
– Lingua Castelá e Literatura. 
– Filosofía e Cidadanía. 
– Lingua estranxeira (Inglés/Francés).
– Ciencias para o Mundo Contemporáneo. 
– Historia de España
– Historia da Filosofía. 

Cumprirá seleccionar tres das ditas materias e desenvolver por escrito unha cuestión de entre dúas que se propoñan, para cada unha das tres elixidas. 
O tempo máximo para a súa realización será dunha hora para cada materia. 
Neste exercicio valorarase o grao de madureza da persoa aspirante en canto á correcta comprensión de conceptos, a utilización da linguaxe e a capacidade de análise e de síntese.

MÁIS INFORMACIÓN: 

viernes, 24 de junio de 2016

Oferta formativa de ciclos de Formación Profesional en Galicia 2016/2017

(Ata o 5 de xullo de 2016 atenderase vía telefónica ou presencial, de 10 a 13 horas, para axudar no proceso de admisión, tanto ao alumnado que solicite praza nos ciclos de FP do IES A Sardiñeira como a todos os alumnos do IES A Sardiñeira que soliciten admisión en calquera ciclo de FP)

A Consellería de Educación publicou as ordes polas que se actualiza a oferta de ciclos de Formación Profesional para o curso 2016/2017.

Réxime ordinario, grao profesional básico, grao medio e grao superior:
Clasificada por provincia e concello (actualizado 23.06.2016)

Réxime das persoas adultas na modalidade presencial (oferta modular):
Clasificada por provincia e concello (actualizado 23.06.2016)

Réxime da persoas adultas na modalidade a distancia (oferta modular):
Clasificada por provincia e concello (actualizado 23.06.2016)

Oferta de prazas para formación profesional dual:
Clasificada por provincia e concello (actualizado 20.06.2016)

Oferta de prazas para os módulos correspondentes a programas formativos básicos (Para alumnado con Necesidades Educativas Especiais):

Oferta de prazas para probas libres de ciclos formativos:

 Oferta de FP en centros privados: 

  

lunes, 20 de junio de 2016

Instrucións para o acceso e admisión nas ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño en Galicia 2016/2017. CICLOS MEDIOS.


Publicouse a Resolución do 31 de maio de 2016 coas instrucións para o acceso e admisión nos ciclos medios de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2016/2017 en Galicia. 

PUBLÍCANSE:
 • As datas para a solicitude de admisión e inscrición nas probas específicas de acceso e de madureza: Do 14 de xuño  o 26 de xullo. 
 • As datas e horarios das probas: A proba de madureza será o 6 de setembro. A proba específica o 9 de setembro de 2016.
 • Os contidos das probas.
 • As datas para a matrícula nos ciclos. 
 • Os impresos de solicitude de admisión.

REQUISITOS:

ACCESO DIRECTO: 
Estarán exentos de realizar a proba específica de acceso ao grao medio: 
a) Quen estea en posesión dun título de técnico ou técnico superior de artes plásticas e deseño relacionado coas ensinanzas que desexe cursar. 
b) Quen teña superados os cursos comúns de artes aplicadas e oficios artísticos dos planos de estudos de 1963 ou dos planos experimentais de 1984 e 1986. 
c) Quen teña acceso directo aos ciclos Superiores de Artes plásticas e deseño. 
d) Quen acredite ter experiencia laboral de, polo menos, 1 ano, relacionada directamente coas competencias profesionais do ciclo a que se queira acceder.

Tamén terán acceso directo os que posúan algún dos seguintes títulos académicos:
a) Título de bacharel, modalidade de artes, ou de bacharelato experimental.
b) Título superior de artes plásticas ou título superior de deseño, nas súas diferentes especialidades, ou títulos declarados equivalentes.
c) Título superior de conservación e restauración de bens culturais, nas súas diferentes especialidades.
d) Licenciatura en belas artes.
e) Arquitectura.
f) Enxeñaría técnica en deseño industrial.

ACCESO MEDIANTE PROBA ESPECÍFICA: 
Poderá acceder por esta quenda quen posúa o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, ou estudos equivalentes.
Aquelas persoas que teñan pendentes algunha materia da ESO poderán presentarse á proba de acceso, pero no momento de formalizar a matrícula, no mes de setembro, deberán acreditar que están en posesión da titulación requirida. En calquera caso poderán presentarse á proba de madureza.

ACCESO PARA O ALUMNADO QUE NON REÚNA OS REQUISITOS ACADÉMICOS: 
(proba de madureza + proba específica) 
A persoa que non dispoña do título de graduado en educación secundaria, ou equivalente, deberá ter cumpridos os 17 anos, dentro do ano natural de realización da proba, e superar a proba de madureza, ademais da correspondente proba específica. A proba de madureza poderase substituír pola proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, pola proba dos ciclos formativos de grao medio de F.P. ou pola proba de madureza de grao medio de ensinanzas deportivas ou pola proba de acceso para os aspirantes ás ensinanzas artísticas superiores de música, arte dramática, deseño e conservación e restauración de bens culturais que non estean en posesión do título de bacharelato ou equivalente.

AS PROBAS: 

DATAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS: 
Proba de madureza: 6 de setembro de 2016. 
1ª parte: 10.00-13.00 h. 
2ª parte: 16.30-19.30 h. 
Proba específica: 9 de setembro 2016. 
1º exercicio: 10.00-11.00 h. 
2º exercicio: 12.00-14.00 h. 
3º exercicio: 17.00-19.00 h.
As probas realizaranse nas escolas de arte e superiores de deseño en que se inscribisen.

A PROBA ESPECÍFICA consta de 3 exercicios: 
1º) Primeiro exercicio: proba escrita. Desenvolvemento, nun tempo máximo 1 h, dun tema proposto nun texto sobre artes plásticas e coñecementos histórico-artísticos. Valoraranse as capacidades lingüísticas e os coñecementos histórico-artísticos.
2º) Segundo exercicio: realización. Realización, nun tempo máximo de 2 h, de debuxos e bosquexos sobre un tema proposto para a súa aplicación posterior. Valoraranse as destrezas específicas e as capacidades de observación, percepción e aptitude para os estudos concretos das distintas familias profesionais.
3º) Terceiro exercicio: execución. Execución durante un tempo máximo de 2 h, cos bosquexos e debuxos realizados no exercicio segundo. Valorarase a capacidade artística e a creatividade do aspirante, o sentido do espazo, a composición e a predisposición para os estudos concretos das distintas familias profesionais.

A PROBA DE MADUREZA consta de 2 partes: 
1ª) Primeira parte:
- Desenvolvemento por escrito, nun tempo máximo de 1 h, das cuestións que se formulen sobre lingua galega a partir dun texto escrito. 
- Desenvolvemento por escrito, nun tempo máximo de 1 h, das cuestións que se formulen sobre lingua española a partir dun texto escrito.
- Desenvolvemento por escrito, nun tempo máximo de 1 h, das cuestións que se formulen referidas a contidos socioculturais.
- Desenvolvemento por escrito, nun tempo máximo de 1 h, das cuestións que se formulen referidas a contidos científico-tecnolóxicos.
Nestes exercicios valoraranse a madureza e o nivel de coñecementos sobre estas áreas propias do currículo da ESO. Cumprirá seleccionar 3 das devanditas materias e desenvolver por escrito 1 cuestión de entre 2 que se propoñan, para cada unha das tres elixidas.
2ª) Segunda parte:
- Educación plástica e visual: realización, nun tempo máximo de 3 h, dun exercicio de composición de libre interpretación e técnica, baseado nun modelo proposto.

MATRÍCULA:
Do 14 ao 19 de setembro, ambos os dous inclusive.
Establécese un prazo extraordinario de matrícula do 9 ao 14 de setembro, ambos os dous incluídos, co obxecto de que os aspirantes que tivesen pendente de superar algunha das materias de bacharelato ou da ESO poidan acreditar a súa superación, no momento de formalizar a matrícula.

MÁIS INFORMACIÓN:

domingo, 19 de junio de 2016

Convocadas prazas nos centros residenciais docentes para estudos postobrigatorios en Galicia 2016

Convócanse prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para cursar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2016/2017.

REQUISITOS:

1. Estar matriculado/a en estudos postobrigatorios non universitarios nalgún dos centros docentes indicados no artigo 1 desta orde no curso 2016/17 (centros públicos ou privados concertados situados nos termos municipais da Coruña, Culleredo, Ourense e Vigo).

2. Non repetir curso. Excepcionalmente, por causas debidamente xustificadas, a comisión de valoración poderá eximir de forma motivada do cumprimento deste requisito, á vista da proposta que efectúe o centro residencial e do informe da inspección educativa. 

3. Non ter sido expulsado/a no curso anterior dun centro residencial nin estar sometido/a a un procedemento disciplinario en trámite, por algunha das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia descritas no artigo 15 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.

4. A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha modalidade dun nivel educativo ou nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que: 

a) Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade de residencia habitual da unidade familiar á cal pertenza.

b) Tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade. 

Excepcionalmente, por circunstancias persoais ou familiares moi graves debidamente xustificadas, a comisión de valoración poderá eximir de forma motivada do cumprimento deste requisito, á vista da proposta que efectúe o centro residencial e dos informes que se consideren oportunos.

Existen ademais outros requisitos económicos e unha valoración académica para obter unha praza bonificada (*ver orde da convocatoria).


As persoas que estean en posesión dun título académico dun determinado nivel e modalidade educativa ou dun determinado ciclo formativo non poderán obter praza de residencia para realizar estudos do mesmo nivel ou dun nivel equivalente (agás que unha vez adxudicadas as prazas ás persoas admitidas, seguisen existindo prazas vacantes).

PRAZO ORDINARIO:
 • Para os solicitantes matriculados en BACHARELATO, entre o 10 de xuño e o 15 de xullo de 2016.
 • Para os solicitantes matriculados en CICLOS FORMATIVOS, entre o 10 de xuño e o 8 de agosto de 2015.
 • Publicación da listaxe provisional: antes do 31 de agosto de 2016.
 • Prazo para formular a reclamación: ata 5 días hábiles despois da publicación da listaxe. 
 • Publicación da listaxe definitiva e da adxudicación de praza: Antes do 15 de setembro de 2016.

PRAZO EXTRAORDINARIO:
 • Cando feita a adxudicación de prazas no período ordinario. existan no respectivo centro residencial prazas vacantes , abrirá un prazo de presentación de solicitudes do 15 ao 30 de setembro de 2016.
 • Publicación da listaxe provisional: 7 de outubro de 2016.
 • Prazo para formular reclamación: Ata o 11 de outubro de 2016.
 • Publicación da listaxe definitiva e da adxudicación de praza: antes do 17 de outubro de 2016.

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES: 
Páxina web da Consellería (edu.xunta.es), taboleiros e páxina web dos respectivos CRDs. 

SOLICITUDES: 
Entréganse nos propios Centros Residenciais Docentes. 
As solicitudes deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro residencial docente, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ALUMNADO UNIVERSITARIO: 
Se adxudicadas as prazas a todos os solicitantes admitidos, houber vacantes, estas poderán ser cubertas con alumnado universitario, tendo que abonar a cantidade de 2.875,13 € en tres prazos. 

A ADXUDICACIÓN DA PRAZA PODE SER GRATUÍTA OU BONIFICADA:

Adxudicación de praza de residencia gratuíta:
1. Cando a renda da unidade familiar da persoa adxudicataria sexa igual ou inferior ao limiar 2 fixado polo Real decreto 595/2015, do 3 de xullo, do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2015/16 (Boletín Oficial del Estado núm. 159, do 4 de xullo).
2. Cando se trate de alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia. 

Adxudicación de praza bonificada: cando a renda da unidade familiar sexa superior ao limiar 2, a persoa adxudicataria deberá aboar anualmente as seguintes cantidades:
a) Ata un 10 %: 538 euros 
b) Máis do 10 % e ata un 20 %: 825 euros 
c) Máis do 20 % e ata un 30 %: 1.307 euros 
d) Máis do 30 %: 1.968 euros 
O pagamento desta cantidade poderá fraccionarse ata un máximo de 3 prazos trimestrais, que deberán facerse efectivos antes do inicio do respectivo trimestre.


CRD A Coruña

Resultado de imagen de crd coruña


CRD Ourense

sábado, 18 de junio de 2016

No superé la selectividad, ¿qué hago?Puedes solicitar una Reclamación o una Segunda Corrección. Aquí tienes el enlace de la CIUG con las normas, pero no han actualizado los plazos, aparecen los del curso pasado. 

Estos son los plazos para la convocatoria de JUNIO 2016:
 • Solicitud de doble corrección y reclamación: Del 18 al 21 de junio
 • Solicitud de segunda corrección:Del 27 al 29 de junio

Plazos para la convocatoria de SEPTIEMBRE 2016:
 • Solicitud de doble corrección y reclamación: Del 23 al 27 de septiembre
 • Solicitud de segunda corrección: Del 30 de septiembre al 4 de octubre
Puedes hacerlo a través de la aplicación informática de la Xunta  NERTA

Recuerda que tienes de plazo para preinscribirte en la universidad en Galicia hasta el 1 de julio de 2016. 

Otra opción es seguir preparando la selectividad y presentarte a la convocatoria de septiembre. 

Si crees que no tienes posibilidades de superar la PAU o de acceder a una carrera que te guste puedes plantearte estudiar Formación Profesional de grado superior, y después acceder a la universidad. Con un título de Grado Superior de FP podrás solicitar admisión en cualquier grado Universitario. El plazo de admisión en ciclos en Galicia estará abierto desde el 27 de junio hasta el 5 de julio de 2016. Consulta aquí las instrucciones de solicitud y matrícula en FP. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...