Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

domingo, 16 de abril de 2017

Guia sobre el acceso a los estudios superiores en Galicia 2017

Comparto una guia imprescindible para futuros estudiantes que reúne la información básica que debes conocer si quieres acceder a estudios superiores en Galicia, en un sólo documento.  

Este documento en PDF está elaborado por el CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil de A Coruña), en el marco de las XXV Xornadas de orientación universitaria e profesional, que se están celebrando en este mes de abril.  El documento completa la información de la Guia sobre educación y empleo "Ti Elixes" compartida también en este blog. 

La guia nos sirve de referencia para informarnos sobre el acceso a estudios superiores en el próximo curso 2017-2018. Aquí encontrarás información sobre: 
 • Titulacións Universitarias en Galicia
 • Notas de corte
 • Información da Proba ABAU e calendario
 • Parámetros de ponderación
 • Acceso á universidade co título de Técnico Superior
 • Información Aloxamentos das universidades do SUG
 • Webs das universidades públicas e privadas de todo o estado.
 • Webs de aloxamentos das universidades do resto do estado.
 • Centros de FP na Coruña.
 • Ciclos formativos de Artes Plásticas e Deseño.
 • Estudos Superiores de Deseño
 • Webs de Bolsas e Axudas

flecha-imagen-animada-0206ACCEDE A LA GUIA EN PDF:
Descarga

flecha-imagen-animada-0206 CONSULTA AQUÍ LA GUIA:

sábado, 8 de abril de 2017

Vídeo - tutoriales sobre el acceso a la universidad

El S.I.O.P.E. de Vigo (Sección de Información, Orientación, Promoción del Estudiante) tiene recopilados en su web unos vídeo-tutoriales muy útiles que dan respuesta a muchas dudas que nos planteamos al acceder a la universidad. Echa un vistazo a esta colección de vídeos y tendrás las cosas mucho más claras: ENLACEVÍDEO - TUTORIALES SOBRE EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD:
Recopilación de vídeos sobre los grados universitarios en la UVIGO

El S.I.O.P.E. de Vigo (Sección de Información, Orientación, Promoción del Estudiante) nos ha facilitado a los orientadores y alumnos un recurso muy útil para ayudarnos a conocer los grados. Se trata de una colección de vídeos que vienen desarrollando y que explican en qué consiste cada titulación y qué opinan los estudiantes
INGENIERÍAS
Agraria
Forestal
Tecnologías Industriales
Organización Industrial
Mecánica
Energía
Informática
Aeroespacial

Telecomunicaciones
Recursos Mineros y Enerxéticos
Electrónica Industrial y Automática
CIENCIASSANIDAD:
Enfermería 
Fisioterapia


EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL:


COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD:
Comunicación Audiovisual
Publicidad y Relaciones PúblicasGRADOS RELACIONADOS CON LEYES:
Derecho
Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Dirección y Gestión Pública
ADE + DerechoECONOMÍA Y EMPRESA:
Administración y Dirección de Empresas


IDIOMAS Y LENGUAS:
Traducción e Interpretación
Ciencias del lenguaje y Estudios Literarios
Lenguas extranjerasARTES Y HUMANIDADES:
Bellas Artes 
Geografía e Historia

viernes, 7 de abril de 2017

Convocadas probas libres de obtención de títulos de FP LOE no 2017 en Galicia

A Conselleria de Educación convocou as Probas de obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de FP LOE na Comunidade Autónoma de Galicia para o 2017.
O obxectivo destas probas é que as persoas participantes obteñan directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren que alcanzaron os obxectivos establecidos no currículo correspondente.
Resultado de imagen de probas libres FP LOE

REQUISITOS XERAIS DOS PARTICIPANTES:
  • Ter 18 anos, para os títulos de técnico.
  • Ter 20 anos, para os títulos de técnico superior, ou 19 no caso de posuír xa o título de técnico.
  • Non estar matriculado/a en ciclos de FP nin ter causado baixa no presente curso académico.
  • Excepcionalmente, logo de resolto o proceso de admisión, poderán acceder á realización das probas as persoas adultas que, sen cumpriren as condicións de acceso, poidan acreditar experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo de dous anos nunha actividade laboral directamente relacionada co sector profesional do ciclo formativo correspondente.
  • Non estar en posesión dun título de formación profesional declarado equivalente ao correspondente título de formación profesional.
  • Excepcionalmente tamén poderán acceder ás probas as persoas matriculadas polo réxime de adultos para a superación de módulos do mesmo ciclo, sempre que: os teñan suspensos de cursos académicos anteriores e non se atopen matriculadas neles no curso académico de realización da proba, ata un máximo de tres módulos profesionais do mesmo ciclo formativo, sempre e cando non estean matriculadas neles no mesmo curso de realización da proba.

   PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Do 17 ao 18 de abril de 2017 ata as 13´00h. Matrícula para módulos de ciclos con prazas liberadas: do 23 ao 31 de maio, por estricta orde de chegada.  

   LUGAR DE ENTREGA DE SOLICITUDES: Na secretaría de calquera centro onde se oferten as probas libres.

   RELACIÓN DE CICLOS E PRAZAS OBXETO DESTA CONVOCATORIA:

   CALENDARIO:


   Convocatoria de bolsas Acoreuropa VI para titulados en FP (1ª convocatoria)

   Resultado de imagen de acoreuropa VI


   O Concello da Coruña convoca o programa BOLSAS EUROPA FP-PROXECTO ACOREUROPA VI (1ª Convocatoria). 

   Nesta primeira convocatoria adxudicaranse 25 bolsas a titulados/as de ciclos medios de FP, para facer prácticas formativas de tres meses de duración en empresas de Irlanda, Italia, Portugal, Austria e Francia.

   O programa está dirixido a titulados en ciclos medios de FP que acadaron a súa titulación en decembro de 2016 ou en xuño 2017, incluida a FCT (Formación en centros de traballo), e que realizasen os seus estudos en algún dos centros docentes públicos que participan como socios no programa
   • CIFP Anxel Casal
   • CIFP Paseo das Pontes
   • CIFP Someso
   • IES A Sardiñeira
   • IES Fernando Wirtz
   • IES Ramón Menéndez Pidal
   • IES Urbano Lugrís
   • IES Calvo Sotelo
   • Centro de Formación de Cruz Vermella
   • CPR Grande Obra de Atocha
   • CPR Liceo La Paz 9

   OUTROS REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
   • Ter finalizados os estudos de ciclo medio de FP e ter superada a Formación en Centros de Traballo (FCT) do curso 2016/2017 en decembro ou en xuño 2017. No caso dos titulados en xuño 2017, a súa participación quedará supeditada á xustificación de ter rematado o ciclo e superada a FCT.
   • Estar en situación de desemprego ou ter escasa experiencia profesional.

   INSCRICIÓN:  
   • O prazo abrirase do 3 ao 28 de abril. 
   • As persoas interesadas en participar no programa deberán inscribirse en liña na páxina web municipal www.edu.coruna.es a través da ficha específica Bolsas ACOREUROPA VI. 1ª CONVOCATORIA; indicando os destinos para os que solicita a súa participación ordenados por preferencia (Ver as bases do programa). 
   • Posteriormente, a documentación do expediente e copia do xustificante da solicitude, asinada pola persoa solicitante (e, no caso de menores de idade, a persoa ou persoas que teñen a súa patria potestade ou tutela), deberá presentarse nos rexistros municipais ubicados no Pazo municipal de María Pita, Fórum Metropolitano, Mesoiro ou Ágora.

   DOCUMENTACIÓN: 
   • Xustificante da solicitude debidamente cumprimentada e asinada.
   • Fotocopia do DNI/NIE ou pasaporte
   • Fotografía recente tamaño carné (con nome no reverso).
   • Declaración responsable de estar ó corrente do cumprimento das súas obrigacións tributarias co Concello da Coruña.
   • Se é o caso, fotocopia do documento de demandante de emprego
   • Se é o caso, calqueira título oficial de idiomas.
   • CV Europeo (en inglés)
   • Carta de motivación (en inglés)
   • Application form (en inglés)
   • Os centros educativos presentarán, por cada solicitante que estudase no seu centro, a seguinte documentación: Certificado do expediente académico. Informe da titoría do ciclo formativo ou da dirección do centro docente. 

   PROCESO DE SELECCIÓN:
   • Está previsto que se desenvolva durante os meses de abril a xuño e as persoas seleccionadas poderán facer as súas prácticas formativas durante os meses de setembro a decembro de 2017.
   • Para facer a selección, a Comisión de Valoración terá en conta as cualificacións obtidas nos seus estudos de FP, a súa competencia lingüística de idiomas extranxeiros, a valoración que faga o centro e o resultado dunha entrevista persoal realizada pola Comisión, na que estarán representados o Concello e os centros docentes socios do programa.
   • Para informar sobre as características e dotación das bolsas, condicións, etc., e dar resposta a todas aquelas consultas dos estudantes interesados, técnicos do Servizo Municipal de Educación están a desprazarse aos centros adscritos ao programa.

   As 25 bolsas distribúense da seguinte maneira:
   • Florencia (Italia): 7 bolsas
   • Lisboa (Portugal): 8 bolsas
   • Cork (Irlanda): 5 bolsas
   • Viena (Austria): 3 bolsas
   • Burdeos (Francia): 2 bolsas

   As bolsas inclúen todos os gastos: 

   • As viaxes de ida e volta, o aloxamento, un seguro de accidentes e sanitario; e ademáis as persoas participantes recibirán unha cantidade económica para a súa manutención e estadía. A súa contía estimada oscila entre os 1.100 euros nos casos de Francia e Irlanda, e os 850 euros no caso de Portugal.
   • O Concello tamén se encarga da xestión do programa: organización das viaxes, a búsqueda de aloxamentos, a búsqueda das empresas de prácticas, así coma da tramitación da documentación ante o SEPIE.   MÁIS INFORMACIÓN:
   Servizo Municipal de Educación (A Coruña)
   Casas de Paredes. Avda. da Mariña, 18 – 2ª e 3ª prantas. 15001 A Coruña
   Correo-e: educación@coruna.es
   Teléfono: 981 184 200 (ext: 12114 e 12038)

   Gifs ANimados Flechas (61)  ENLACES:    Guia de recursos para orientarse "Ti Elixes! 2017"

   Comparto a nova edición da guia de orientación actualizada "Ti Elixes!". Trátase dunha guia que ven elaborando o CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil) do Concello de A Coruña dende hai moitos anos, con motivo das Xornadas de Orientación de Orientación Universitaria e Profesional. Esta é a última versión actualizada a día 31 de marzo de 2017.

   A Guia Ti Elixes! 2017 é un recurso imprescincible para orientarse en educación e emprego. Nela atoparás un enorme directorio coas fontes de información sobre emprego e educación máis destacadas, así como unha selección das bolsas convocadas nestes dous últimos anos por entidades públicas e privadas. Todas as direccións web que aporta a guia conteñen un enlace para acceder directamente ao recurso. 


   1. Información sobre Emprego:
   • Onde informarse
   • Programas de emprego
   • Plan Nacional de Implantación da Garantía Xuvenil
   • Atopar traballo na rede
   • Empresas de Traballo Temporal
   • Emprego público
   • Traballar na UE
   • Emprendemento
   2. Información sobre Educación:
   • Directorio de recursos
   • Universidades 
   • Información sobre bolsas
   • Convocatorias de bolsas

   Convocatoria Idiomas no Mundo


   O Concello da Coruña presenta o programa Idiomas no Mundo, que ten por obxeto ofrecer a oportunidade ao alumnado de 4º da ESO e 1º de Bacharelato de realizar unha actividade de inmersión lingüística de catro semanas durante o verán de 2017 en inglés, portugués, francés ou alemán, en diversas cidades de Europa.

   Hai dous tipos de bolsas:

   • Bolsa total: Serán beneficiarios/as de bolsa total os/as participantes seleccionados/as que non superen os 9.000,00€ anuais de renda per cápita.
   • Bolsa parcial: Serán beneficiarios/as de bolsa parcial os/as participantes seleccionados/as que superen os 9.000,00€ anuais de renda per cápita. As familias das persoas beneficiarias desta bolsa terán que facer unha achega variable en función da súa renda.
   Requisitos:


   • Residir no Concello da Coruña xunto co seu pai e/ou nai ou representante legal, dende o 1 de setembro de 2016. Tamén serán aceptadas residencias posteriores a esa data e anteriores ao final do prazo de presentación de solicitudes nos casos en que se acredite traslado de domicilio e centro educativo motivado por cambio de localidade de residencia ao Concello da Coruña.
   • Estar matriculado e cursando 4º de ESO ou 1º de bacharelato.
   • Ter obtido no curso anterior, en 3º ou 4º da ESO, unha cualificación media de 6 ou máis puntos e non ter ningunha materia suspensa.
   • Ter obtido no curso anterior, en 3º ou 4º da ESO, unha cualificación de 6 ou máis puntos na materia de lingua/as estranxeira/s pola/s que se queira optar (inglés/portugués/francés/alemán) e estar a cursala/s no curso 2016/2017, agás en portugués, de non se estar a cursar esta materia, a cualificación a valorar será a correspondente á materia de lingua galega e literatura.
   Inscrición:
   En liña na web municipal www.edu.coruna.es a través da ficha específica. Unha vez feita a inscrición o sistema elabora un xustificante de confirmación que se debe de imprimir. A ficha de solicitude, asinada e a documentación do expediente deberá presentarse nos rexistros municipais ou por calquera outro medio permitido pola Lei de Procedemento Administrativo.

   Prazo de solicitude:
   Desde o 10/04/2017 ata o 28/04/2017

   Contacto:
   Servizo Municipal de Educación
   Casa Paredes. Avda. da Mariña, 18, 2º15001- A Coruña
   Tel.: 981 184 200 ext. 12038 e 12043
   Servizo Municipal de Educación

   Máis información en: 

   jueves, 6 de abril de 2017

   Convocatoria de probas Celga 2017

   Resultado de imagen de probas celga   A Consellería de Educación publica a RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2017.

   REQUISITOS: 
   Persoas nacionais ou estranxeiras que cumpran como mínimo 16 anos antes de que remate o 2017. 

   DATAS DAS PROBAS: 
   • Celga 4: 10 de xuño de 2017
   • Celga 2: 11 de xuño de 2017
   • Celga 3: 17 de xuño de 2017
   • Celga 1: 18 de xuño de 2017
   (Estas datas poderán mudarse por razóns de forza maior ou para a mellor administración das probas.)

   PERSOAS CON DISCAPACIDADE: 
   As persoas cunha discapacidade física ou psíquica igual ou superior ao 33 % que as imposibilite para acreditar algunha das destrezas comunicativas (comprensión oral, expresión oral, compresión escrita, expresión escrita) poderán solicitar a exención de realizar a proba ou probas referidas a esas destrezas.´

   LUGARES DAS PROBAS:

   SOLICITUDES E PRAZO: 
   • Un mes a contar a partir do 4 de abril.
   • As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado segundo o modelo ED114A, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es).
   • Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel (Anexo I da resolución) en calquera dos lugares e rexistros establecidos.

   TAXAS: O importe da taxa para inscribirse nas probas Celga será de 15,77 euros.

   MÁIS INFORMACIÓN:

   miércoles, 5 de abril de 2017

   Calendario da ABAU e do acceso á universidade 2017 en Galicia

   Resumo das datas máis importantes da ABAU e da preinscripción e matrícula no Sistema Universitario Galego. Obtidas da web da CIUG e do calendario publicado.  Para consultar o calendario completo acceder ao ENLACE.


   sábado, 1 de abril de 2017

   Guia Preuniversia sobre la Educación Superior

   Nueva edición de la Guia Preuniversia con información y consejos para adaptarse a la Educación Superior. Compartida en el blog Orientagades y en la web COPOE


   Guia sobre a ABAU na web da CIUG

   A Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) coordina e organiza todo o acceso á Universidade, por tanto o desenvolvemento da ABAU e o proceso de preinscripción/admisión nos graos. Na súa web podes atopar a información que che interesa, e tamén ordenada nesta lista de enlaces. Se desexas acceder á universidade debes consultar esta web desde agora ata que formalices a túa matrícula na universidade. 

   Tamén podes contactar coa Comisión plantexando directamente as túas dúbidas:


   ORGANIZACIÓN DA ABAU:   ORIENTACIÓNS PARA OS EXAMES E MATERIAS DA ABAU:

   Exames e solucións

   Troncais Xerais:


   Ciencias:


   Humanidades / Ciencias Sociais:


   Artes:   OUTRAS MODALIDADES DE ACCESO Á UNIVERSIDADE:    ADMISIÓN NA UNIVERSIDADE:   MATRÍCULA NA UNIVERSIDADE:


   Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...