Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

viernes, 24 de junio de 2016

Oferta formativa de ciclos de Formación Profesional en Galicia 2016/2017

(Ata o 5 de xullo de 2016 atenderase vía telefónica ou presencial, de 10 a 13 horas, para axudar no proceso de admisión, tanto ao alumnado que solicite praza nos ciclos de FP do IES A Sardiñeira como a todos os alumnos do IES A Sardiñeira que soliciten admisión en calquera ciclo de FP)

A Consellería de Educación publicou as ordes polas que se actualiza a oferta de ciclos de Formación Profesional para o curso 2016/2017.

Réxime ordinario, grao profesional básico, grao medio e grao superior:
Clasificada por provincia e concello (actualizado 23.06.2016)

Réxime das persoas adultas na modalidade presencial (oferta modular):
Clasificada por provincia e concello (actualizado 23.06.2016)

Réxime da persoas adultas na modalidade a distancia (oferta modular):
Clasificada por provincia e concello (actualizado 23.06.2016)

Oferta de prazas para formación profesional dual:
Clasificada por provincia e concello (actualizado 20.06.2016)

Oferta de prazas para os módulos correspondentes a programas formativos básicos (Para alumnado con Necesidades Educativas Especiais):

Oferta de prazas para probas libres de ciclos formativos:

 Oferta de FP en centros privados: 

  

lunes, 20 de junio de 2016

Instrucións para o acceso e admisión nas ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño en Galicia 2016/2017. CICLOS MEDIOS.


Publicouse a Resolución do 31 de maio de 2016 coas instrucións para o acceso e admisión nos ciclos medios de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2016/2017 en Galicia. 

PUBLÍCANSE:
 • As datas para a solicitude de admisión e inscrición nas probas específicas de acceso e de madureza: Do 14 de xuño  o 26 de xullo. 
 • As datas e horarios das probas: A proba de madureza será o 6 de setembro. A proba específica o 9 de setembro de 2016.
 • Os contidos das probas.
 • As datas para a matrícula nos ciclos. 
 • Os impresos de solicitude de admisión.

REQUISITOS:

ACCESO DIRECTO: 
Estarán exentos de realizar a proba específica de acceso ao grao medio: 
a) Quen estea en posesión dun título de técnico ou técnico superior de artes plásticas e deseño relacionado coas ensinanzas que desexe cursar. 
b) Quen teña superados os cursos comúns de artes aplicadas e oficios artísticos dos planos de estudos de 1963 ou dos planos experimentais de 1984 e 1986. 
c) Quen teña acceso directo aos ciclos Superiores de Artes plásticas e deseño. 
d) Quen acredite ter experiencia laboral de, polo menos, 1 ano, relacionada directamente coas competencias profesionais do ciclo a que se queira acceder.

Tamén terán acceso directo os que posúan algún dos seguintes títulos académicos:
a) Título de bacharel, modalidade de artes, ou de bacharelato experimental.
b) Título superior de artes plásticas ou título superior de deseño, nas súas diferentes especialidades, ou títulos declarados equivalentes.
c) Título superior de conservación e restauración de bens culturais, nas súas diferentes especialidades.
d) Licenciatura en belas artes.
e) Arquitectura.
f) Enxeñaría técnica en deseño industrial.

ACCESO MEDIANTE PROBA ESPECÍFICA: 
Poderá acceder por esta quenda quen posúa o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, ou estudos equivalentes.
Aquelas persoas que teñan pendentes algunha materia da ESO poderán presentarse á proba de acceso, pero no momento de formalizar a matrícula, no mes de setembro, deberán acreditar que están en posesión da titulación requirida. En calquera caso poderán presentarse á proba de madureza.

ACCESO PARA O ALUMNADO QUE NON REÚNA OS REQUISITOS ACADÉMICOS: 
(proba de madureza + proba específica) 
A persoa que non dispoña do título de graduado en educación secundaria, ou equivalente, deberá ter cumpridos os 17 anos, dentro do ano natural de realización da proba, e superar a proba de madureza, ademais da correspondente proba específica. A proba de madureza poderase substituír pola proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, pola proba dos ciclos formativos de grao medio de F.P. ou pola proba de madureza de grao medio de ensinanzas deportivas ou pola proba de acceso para os aspirantes ás ensinanzas artísticas superiores de música, arte dramática, deseño e conservación e restauración de bens culturais que non estean en posesión do título de bacharelato ou equivalente.

AS PROBAS: 

DATAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS: 
Proba de madureza: 6 de setembro de 2016. 
1ª parte: 10.00-13.00 h. 
2ª parte: 16.30-19.30 h. 
Proba específica: 9 de setembro 2016. 
1º exercicio: 10.00-11.00 h. 
2º exercicio: 12.00-14.00 h. 
3º exercicio: 17.00-19.00 h.
As probas realizaranse nas escolas de arte e superiores de deseño en que se inscribisen.

A PROBA ESPECÍFICA consta de 3 exercicios: 
1º) Primeiro exercicio: proba escrita. Desenvolvemento, nun tempo máximo 1 h, dun tema proposto nun texto sobre artes plásticas e coñecementos histórico-artísticos. Valoraranse as capacidades lingüísticas e os coñecementos histórico-artísticos.
2º) Segundo exercicio: realización. Realización, nun tempo máximo de 2 h, de debuxos e bosquexos sobre un tema proposto para a súa aplicación posterior. Valoraranse as destrezas específicas e as capacidades de observación, percepción e aptitude para os estudos concretos das distintas familias profesionais.
3º) Terceiro exercicio: execución. Execución durante un tempo máximo de 2 h, cos bosquexos e debuxos realizados no exercicio segundo. Valorarase a capacidade artística e a creatividade do aspirante, o sentido do espazo, a composición e a predisposición para os estudos concretos das distintas familias profesionais.

A PROBA DE MADUREZA consta de 2 partes: 
1ª) Primeira parte:
- Desenvolvemento por escrito, nun tempo máximo de 1 h, das cuestións que se formulen sobre lingua galega a partir dun texto escrito. 
- Desenvolvemento por escrito, nun tempo máximo de 1 h, das cuestións que se formulen sobre lingua española a partir dun texto escrito.
- Desenvolvemento por escrito, nun tempo máximo de 1 h, das cuestións que se formulen referidas a contidos socioculturais.
- Desenvolvemento por escrito, nun tempo máximo de 1 h, das cuestións que se formulen referidas a contidos científico-tecnolóxicos.
Nestes exercicios valoraranse a madureza e o nivel de coñecementos sobre estas áreas propias do currículo da ESO. Cumprirá seleccionar 3 das devanditas materias e desenvolver por escrito 1 cuestión de entre 2 que se propoñan, para cada unha das tres elixidas.
2ª) Segunda parte:
- Educación plástica e visual: realización, nun tempo máximo de 3 h, dun exercicio de composición de libre interpretación e técnica, baseado nun modelo proposto.

MATRÍCULA:
Do 14 ao 19 de setembro, ambos os dous inclusive.
Establécese un prazo extraordinario de matrícula do 9 ao 14 de setembro, ambos os dous incluídos, co obxecto de que os aspirantes que tivesen pendente de superar algunha das materias de bacharelato ou da ESO poidan acreditar a súa superación, no momento de formalizar a matrícula.

MÁIS INFORMACIÓN:

domingo, 19 de junio de 2016

Convocadas prazas nos centros residenciais docentes para estudos postobrigatorios en Galicia 2016

Convócanse prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para cursar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2016/2017.

REQUISITOS:

1. Estar matriculado/a en estudos postobrigatorios non universitarios nalgún dos centros docentes indicados no artigo 1 desta orde no curso 2016/17 (centros públicos ou privados concertados situados nos termos municipais da Coruña, Culleredo, Ourense e Vigo).

2. Non repetir curso. Excepcionalmente, por causas debidamente xustificadas, a comisión de valoración poderá eximir de forma motivada do cumprimento deste requisito, á vista da proposta que efectúe o centro residencial e do informe da inspección educativa. 

3. Non ter sido expulsado/a no curso anterior dun centro residencial nin estar sometido/a a un procedemento disciplinario en trámite, por algunha das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia descritas no artigo 15 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.

4. A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha modalidade dun nivel educativo ou nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que: 

a) Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade de residencia habitual da unidade familiar á cal pertenza.

b) Tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade. 

Excepcionalmente, por circunstancias persoais ou familiares moi graves debidamente xustificadas, a comisión de valoración poderá eximir de forma motivada do cumprimento deste requisito, á vista da proposta que efectúe o centro residencial e dos informes que se consideren oportunos.

Existen ademais outros requisitos económicos e unha valoración académica para obter unha praza bonificada (*ver orde da convocatoria).


As persoas que estean en posesión dun título académico dun determinado nivel e modalidade educativa ou dun determinado ciclo formativo non poderán obter praza de residencia para realizar estudos do mesmo nivel ou dun nivel equivalente (agás que unha vez adxudicadas as prazas ás persoas admitidas, seguisen existindo prazas vacantes).

PRAZO ORDINARIO:
 • Para os solicitantes matriculados en BACHARELATO, entre o 10 de xuño e o 15 de xullo de 2016.
 • Para os solicitantes matriculados en CICLOS FORMATIVOS, entre o 10 de xuño e o 8 de agosto de 2015.
 • Publicación da listaxe provisional: antes do 31 de agosto de 2016.
 • Prazo para formular a reclamación: ata 5 días hábiles despois da publicación da listaxe. 
 • Publicación da listaxe definitiva e da adxudicación de praza: Antes do 15 de setembro de 2016.

PRAZO EXTRAORDINARIO:
 • Cando feita a adxudicación de prazas no período ordinario. existan no respectivo centro residencial prazas vacantes , abrirá un prazo de presentación de solicitudes do 15 ao 30 de setembro de 2016.
 • Publicación da listaxe provisional: 7 de outubro de 2016.
 • Prazo para formular reclamación: Ata o 11 de outubro de 2016.
 • Publicación da listaxe definitiva e da adxudicación de praza: antes do 17 de outubro de 2016.

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES: 
Páxina web da Consellería (edu.xunta.es), taboleiros e páxina web dos respectivos CRDs. 

SOLICITUDES: 
Entréganse nos propios Centros Residenciais Docentes. 
As solicitudes deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro residencial docente, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ALUMNADO UNIVERSITARIO: 
Se adxudicadas as prazas a todos os solicitantes admitidos, houber vacantes, estas poderán ser cubertas con alumnado universitario, tendo que abonar a cantidade de 2.875,13 € en tres prazos. 

A ADXUDICACIÓN DA PRAZA PODE SER GRATUÍTA OU BONIFICADA:

Adxudicación de praza de residencia gratuíta:
1. Cando a renda da unidade familiar da persoa adxudicataria sexa igual ou inferior ao limiar 2 fixado polo Real decreto 595/2015, do 3 de xullo, do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2015/16 (Boletín Oficial del Estado núm. 159, do 4 de xullo).
2. Cando se trate de alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia. 

Adxudicación de praza bonificada: cando a renda da unidade familiar sexa superior ao limiar 2, a persoa adxudicataria deberá aboar anualmente as seguintes cantidades:
a) Ata un 10 %: 538 euros 
b) Máis do 10 % e ata un 20 %: 825 euros 
c) Máis do 20 % e ata un 30 %: 1.307 euros 
d) Máis do 30 %: 1.968 euros 
O pagamento desta cantidade poderá fraccionarse ata un máximo de 3 prazos trimestrais, que deberán facerse efectivos antes do inicio do respectivo trimestre.


CRD A Coruña

Resultado de imagen de crd coruña


CRD Ourense

No superé la selectividad, ¿qué hago?Puedes solicitar una Reclamación o una Segunda Corrección. Aquí tienes el enlace de la CIUG con las normas, pero no han actualizado los plazos, aparecen los del curso pasado. 

Estos son los plazos para la convocatoria de JUNIO 2016:
 • Solicitud de doble corrección y reclamación: Del 18 al 21 de junio
 • Solicitud de segunda corrección:Del 27 al 29 de junio

Plazos para la convocatoria de SEPTIEMBRE 2016:
 • Solicitud de doble corrección y reclamación: Del 23 al 27 de septiembre
 • Solicitud de segunda corrección: Del 30 de septiembre al 4 de octubre
Puedes hacerlo a través de la aplicación informática de la Xunta  NERTA

Recuerda que tienes de plazo para preinscribirte en la universidad en Galicia hasta el 1 de julio de 2016. 

Otra opción es seguir preparando la selectividad y presentarte a la convocatoria de septiembre. 

Si crees que no tienes posibilidades de superar la PAU o de acceder a una carrera que te guste puedes plantearte estudiar Formación Profesional de grado superior, y después acceder a la universidad. Con un título de Grado Superior de FP podrás solicitar admisión en cualquier grado Universitario. El plazo de admisión en ciclos en Galicia estará abierto desde el 27 de junio hasta el 5 de julio de 2016. Consulta aquí las instrucciones de solicitud y matrícula en FP. 

sábado, 18 de junio de 2016

Aprobé la selectividad, ¿ahora qué hago?


 • PARA ESTUDIAR FUERA DE GALICIA: Si deseas estudiar fuera de Galicia debes consultar las normas y los plazos de la universidad a la que deseas acceder. A través de estos enlaces podrás informarte. 
 1. Yaq.es: Preinscrición online en todas las universidades españolas (fechas y formularios). 
 2. Portal del MECD: Servicios de información y preinscripción en todas las universidades.

jueves, 16 de junio de 2016

Programas de FP Básica para alumnado con necesidades de apoio educativo ou necesidades educativas especiais


A Formación Profesional básica ofrece varias posibilidades para acceder á oferta formativa no caso dos alumnos con dificultades ou necesidades educativas especiais. O alumnos poden optar por:
 • Solicitar admisión nos ciclos de FP Básica pola reserva para persoas con discapacidade. 
 • Solicitar flexibilización modular: Temporalización distinta ou cursar o ciclo de xeito fragmentado. 
 • Cursar programas específicos adaptados ás súas necesidades.

1. SOLICITAR ADMISIÓN POLA RESERVA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE:
 • Do total de postos escolares que se ofrezan en cada ciclo (20 prazas), reservarase un 10 por cento para estudantes que teñan recoñecida unha discapacidade. Aproximadamente corresponden 2 prazas por ciclo.
 • Para os efectos de ocupar postos escolares en cada ciclo, este alumnado computará o dobre.
 • Para a admisión haberá que presentar o certificado de discapacidade, só no caso de que non se autorice á consulta por parte da administración, ou se o organismo que emitiu o certificado no pertenze á Comunidade Autónoma de Galicia. 


2. FLEXIBILIZACIÓN MODULAR:

- DESTINATARIOS: Alumnos con necesidades específicas de apoio incluídos os alumnos con Necesidades Educativas Especiais. 

- Este alumnado poderá ser autorizado para cursar os módulos do ciclo formativo, mantendo a carga semanal prevista con carácter xeral para cada curso académico:
a) Cunha temporalización e distribución por cursos distinta á establecida con carácter xeral.
b) Excepcionalmente, de xeito fragmentado por cursos cunha ampliación a dous ou a tres anos.

- O procedemento de solicitude de flexibilización modular será o seguinte:

Logo de comezado o curso académico e realizada a sesión de avaliación inicial, a dirección do centro presentará a solicitude no servizo territorial de inspección educativa correspondente para que se emita informe ao respecto. Á solicitude deberáselle xuntar a seguinte documentación:

 1. Informe que xustifique a necesidade da medida, elaborado polo Departamento de Orientación ou polo Departamento de Información e Orientación Profesional en colaboración co profesor ou a profesora que exerzan a titoría.
 2. Conformidade expresa do pai e da nai, ou de quen teña asignada a representación legal do alumno ou da alumna, en caso de ser menor de idade, ou a súa propia, se é maior de idade.
 3. Fotocopia compulsada do expediente académico.
 4. Proposta da nova distribución horaria para cursar as ensinanzas, no caso dunha temporalización e distribución distinta á xeral, ou proposta de desenvolvemento curricular de cada módulo en máis dun ano, no caso da fragmentación por cursos e, de ser o caso, de medidas de reforzo educativo ou de adaptación do currículo dentro dos límites previstos na normativa vixente.
O servizo territorial de inspección educativa remitiralle toda a documentación, xunto co seu informe, ao xefe ou á xefa territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a quen lle corresponderá a autorización ou denegación da flexibilización.

Por iniciativa tanto do servizo territorial de inspección educativa como da xefatura territorial, poderáselle requirir ao equipo de orientación específico a elaboración dun informe complementario ao respecto.

O prazo para presentar as solicitudes de flexibilización perante o servizo territorial de inspección educativa será ata o 31 de outubro de cada curso académico.

- A resolución da autorización da flexibilización comunicarase ao centro no prazo dun mes, para a súa comunicación á persoa interesada.3. PROGRAMAS ESPECÍFICOS ADAPTADOS: 


DESTINATARIOS: Alumnos con necesidades educativas especiais. 

- Estes alumnos poderán cursar programas formativos adaptados ás súas necesidades que lles permitan dar continuidade á súa traxectoria académica ou profesional, nos centros educativos que a consellería con competencias en educación autorice.

- Os programas formativos terán unha duración dun curso académico.

- Estes programas inclúen módulos profesionais de títulos profesionais básicos e outros módulos de formación apropiados para a adaptación ás súas necesidades. Esta formación complementaria seguirá a estrutura modular e os seus obxectivos estarán definidos en resultados de aprendizaxe, criterios de avaliación e contidos.

- Os programas formativos incluirán os seguintes módulos profesionais de títulos profesionais básicos:a) Módulos asociados ao bloque común: Comunicación e sociedade I, e Ciencias aplicadas I.
b) Módulos asociados a unidades de competencia incluídos nalgún título de formación profesional básica.
c) Módulo de Formación en centros de traballo.

- O alumnado matriculado nun programa formativo e que non o supere poderá repetir o programa unha soa vez.

- O módulo de formación en centros de traballo poderá ser obxecto de avaliación unicamente en dúas convocatorias.

- O alumnado que curse estes programas poderáselle realizar adaptación curricular nos módulos asociados aos bloques comúns e poderan solicitar flexibilización modular.

- O alumnado que supere un programa formativo e se incorpore a un ciclo formativo soamente terá que realizar as actividades de ensino e aprendizaxe dos módulos profesionais pendentes de superar.

OFERTA DE PROGRAMAS FORMATIVOS: En Galicia temos a seguinte oferta de programas formativos para o curso 2016/2017 (Publicados na Orde do 10 de xuño de 2016 , pola que se actualiza a oferta de FP, e tamén na web da Consellería): Acceso e admisión á Formación Profesional en Galicia para o curso 2016/2017

Todas as novidades sobre a admisión en FP para o curso 2016/2017 iranse publicando nesta entrada co aviso de 


PRAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
 • Período ordinario: do 27 de xuño ao 5 de xullo
 • Período extraordinario: do 1 ao 9 de setembro

PRAZOS DO PROCESO DE ADMISIÓN:
 • PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN: Do 25 de xuño ao 31 de xullo.
 • PROCESO EXTRAORDINARIO DE ADMISIÓN: Do 1 de setembro ata un mes despois de iniciadas as clases en ciclos de FP segundo o calendario da publicado pola Consellería. 
CALENDARIO OFICIAL DE ADMISIÓN PUBLICADO NA WEB DA CONSELLERÍA: (enlace para imprimir)
PROCEDEMENTO PARA A SOLICITUDE:
Neste curso a solicitude vía web é obrigatoria e realizarase para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario.
Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante. O impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que cómpre achegar. Esta documentación cos impresos xerados deberá ser debídamente entregada e en prazo, en calquera centro público de Galicia con oferta de ciclos formativos de formación profesional. 


No caso de que o impreso xerado pola aplicación informática indique que se trata dun documento xa validado e que non é necesario entregalo nun centro, non será preciso máis trámite, pero o documento impreso deberase conservar como resgardo da solicitude de admisión.


REQUISITOS DE ACCESO:
Coa aplicación da LOMCE pódese acceder á FP con novos requisitos académicos (resumo da Orde de admisión):
DISTRIBUCIÓN DAS PRAZAS POR COTAS E GRUPOS:
As prazas ofrecidas para cada centro e ciclo distribúense en tres cotas: cota xeral, cota para persoas con discapacidade legalmente recoñecida (10%) e cota para deportistas de alto nivel ou de alto rendemento (5%).

CICLOS MEDIOS RÉXIME ORDINARIO
Para cada cota haberá tres grupos segundo o tipo de requisitos de acceso:
 • Grupo A, persoas que posúen título da ESO ou titulacións equivalentes para efectos de acceso a ciclos.
 • Grupo B, persoas que teñen título profesional básico ou os módulos obrigatorios dos PCPI do curso 2011-2012 ou seguintes.
 • Grupo C, persoas que teñen certificación de superación das probas de acceso a ciclos ou outras vías de acceso a ciclos de grao medio.
A distribución, ao comezo do proceso de admisión, das prazas dispoñibles para cada ciclo e para cada centro é:

GRUPO A
ESO ou equivalentes
GRUPO B
FPB e PCPI
GRUPO C
Probas de accceso e outros

Ata o 70%

Ata o 20%

Ata o 10%

PRIORIDADES NA ADMISIÓN EN CADA GRUPO (CICLOS MEDIOS)

Grupo A.
1º. Alumnado con título de graduado en educación secundaria obrigatoria con superación da avaliación final de educación secundaria obrigatoria pola opción de ensinanzas aplicadas.
2º. Alumnado con título de graduado en educación secundaria obrigatoria obtido con anterioridade á implantación da avaliación final da educación secundaria obrigatoria.
3º. Outras titulacións equivalentes para os efectos de acceso neste grupo:
- Alumnado con título de técnico auxiliar.
- Alumnado cun máximo de dúas materias pendentes no conxunto dos dous primeiros cursos de BUP.
- Alumnado con título de bacharelato superior.
- Alumnado que superou, das ensinanzas de artes aplicadas e oficios artísticos, o terceiro curso do plan de 1963 ou o segundo de comúns experimental.

Grupo B.

1º. Alumnado con título de formación profesional básica que recolla no seu currículo ter preferencia na admisión ao ciclo formativo de grao medio que se solicita.
2º. Alumnado con título de formación profesional básica que non recolla no seu currículo ter preferencia na admisión ao ciclo formativo de grao medio que se solicita.
3º. Alumnado que superara os módulos obrigatorios dun programa de cualificación profesional inicial.

Grupo C.

1º. Alumnado con proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de formación profesional ou con curso de formación específico para o acceso a ciclos formativos de grao medio. 

2º. Alumnado con proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional. 

3º. Alumnado con proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. Proba de acceso a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior de ensinanzas deportivas ou de artes plásticas e deseño 

4º. Alumnado con título de técnico. 

5º. Alumnado con certificado acreditativo de ter superadas todas as materias do bacharelato regulado na Lei orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

6º. Alumnado con título de bacharelato. 

7º. Alumnado con título de técnico superior ou de técnico especialista. 

8º. Alumnado con título universitario. 

En caso de empate seleccionarase en virtude do sexo menos representado na área profesional en que se demande a praza. De persistir o empate, resolverase por sorteo público.


CICLOS SUPERIORES RÉXIME ORDINARIO:
Para cada cota haberá tres grupos segundo o tipo de requisitos de acceso:

 • Grupo A, persoas que posúen título de bacharelato ou equivalente para efectos de acceso a ciclos.
 • Grupo B, persoas que teñen un título de técnico LOE ou LOXSE.
 • Grupo C, persoas que teñen certificación de superación das probas de acceso a ciclos superiores ou outras vías de acceso a ciclos de grao superior.
A distribución, ao comezo do proceso de admisión, das prazas dispoñibles para cada ciclo e para cada centro é:
GRUPO A
Bacharelato ou equivalentes
GRUPO B
Título de técnico
GRUPO C
Probas de acceso e outros

Ata o 70%

Ata o 20%

Ata o 10%PRIORIDADES NA ADMISIÓN EN CADA UN DOS GRUPOS (CICLOS SUPERIORES):


Grupo A.
1º. Alumnado con título de bacharelato da modalidade preferente, e coas materias vinculadas, que se determina no currículo do ciclo. A nota media, de maior a menor, das materias vinculadas empregarase nos casos de empate da nota media do bacharelato.
2º. Alumnado con título de bacharelato da modalidade preferente, pero sen algunha das materias vinculadas, que se determina no currículo do ciclo.
3º. Alumnado con título de bacharelato sen modalidade preferente das determinadas no currículo do ciclo. Alumnado que superara COU ou PREU.
4º. Alumnado con certificado acreditativo de ter superado todas as materias do bacharelato LOMCE da modalidade preferente que se determina no currículo do ciclo.
5º. Alumnado con certificado acreditativo de ter superado todas as materias do bacharelato sen a modalidade preferente que se determina no currículo do ciclo.
6º. Alumnado con título de bacharelato unificado e polivalente (BUP).

Grupo B.

1º. Alumnado con título de técnico de formación profesional da mesma familia profesional que o ciclo formativo de grao superior que se solicita.
2º. Alumnado con título de técnico de formación profesional de diferente familia profesional que o ciclo formativo de grao superior que se solicita.Grupo C. 
1º. Alumnado con proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional. 
2º. Alumnado con proba de acceso a universidade para maiores de 25 anos. 
3º. Alumnado con título de técnico superior ou de técnico especialista. 
4º. Alumnado con título universitario. 

En caso de empate entre varias persoas solicitantes, seleccionarase en virtude do sexo menos representado na área profesional en que se demande a praza. De persistir o empate, resolverase por sorteo público.

RÉXIME DE PERSOAS ADULTAS:

Cando a demanda de prazas supere a oferta, hai establecidos uns criterios de selección, para cada unha das cotas. En cada cota de acceso ordénanse as persoas solicitantes atendendo a unha puntuación que ten en conta os requisitos de acceso, a experiencia laboral, os módulos superados no ciclo e as unidades de competencia do ciclo acreditadas.

Neste réxime non existen grupos diferenciados dentro de cada cota de acceso. 

Puntuacións:

a) Por cumprir os requisitos de acceso: 10 puntos. 
b) Pola experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo puntuarase con 0,25 puntos por cada 30 días, ata un máximo de 15 puntos. 
c) Por módulos xa acreditados do ciclo formativo: 2 puntos por cada módulo. 
d) Por unidades de competencia obtidas por participar nos procesos de acreditación de competencias que dean lugar a validación de módulos profesionais do ciclo formativo que se solicita: 2 puntos por cada módulo que fose validable.O alumnado matriculado nalgún módulo non ten dereito á reserva de praza para o curso seguinte, polo que deberá someterse no curso seguinte ao proceso de admisión.


ADMISIÓN PARA O ALUMNADO QUE PASA A 2º CURSO DE CICLO:
 • O alumnado que se promova de 1º a 2º curso no mesmo centro deberá entregar a solicitude de reserva de praza para o segundo curso.
 • O alumnado terá dereito a repetir con praza reservada por unha vez no mesmo centro no ano seguinte.
 • O alumnado que se promova ao segundo curso e o repetidor de segundo curso que desexe formalizar a matrícula nun centro diferente deberá presentar nel a solicitude de admisión establecida no anexo I.

ALUMNADO QUE ACCEDE POLA COTA DE DISCAPACIDADE:
 • O alumnado que optase a prazas reservadas para persoas con discapacidade asistirá a unha reunión individual convocada polo Departamento de Orientación do centro educativo que solicitase en primeira opción. 
 • Será obrigatorio levar o certificado do grao de discapacidade e o ditame técnico facultativo á reunión. Tamén se poderá achegar outra documentación que se estime oportuno. 
 • A finalidade da reunión será que a persoa reciba información sobre o currículo das ensinanzas solicitadas, en particular sobre as dificultades que a consecuencia da discapacidade poidan aparecer para a adquisición dos resultados de aprendizaxe do ciclo. 
 • O Departamento de Orientación emitirá un informe, que proporcionará a persoa solicitante, no que constará unha orientación específica e se incluirá unha proposta razoada de escolarización en función das necesidades da persoa solicitante que, de ser o caso, poderá modificar a súa solicitude. 
 • De ser necesario poderase contar coa axuda do equipo de orientación específico da provincia. 
 • Poderanse solicitar informes dos membros da inspección médica de cada delegación para valorar as solicitudes do alumnado con discapacidade e as posibles limitacións para poderen cursar con aproveitamento as ensinanzas.

MATRICULACIÓN E RENUNCIA:
 • As persoas con praza adxudicada en cada fase do proceso teñen a obriga de matricularse nos prazos que se indiquen.
 • No 1º curso do réxime ordinario, quen non fose admitido na praza solicitada en primeiro lugar poderá renunciar á praza outorgada nos mesmos prazos establecidos para a matrícula. Esta renuncia implica tamén desistir de todas as demais prazas solicitadas en opcións de menor preferencia a esa, permanecendo nas listas de espera das opcións con maior prioridade.

ENLACES:
LISTAXES DE ADXUDICACIÓN:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...